1. kai huloghsen o qeoV ton nwe kai touV uiouV autou kai eipen autoiV auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV

2. kai o tromoV umwn kai o foboV estai epi pasin toiV qhrioiV thV ghV kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi thV ghV kai epi pantaV touV icquaV thV qalasshV upo ceiraV umin dedwka

3. kai pan erpeton o estin zwn umin estai eiV brwsin wV lacana cortou dedwka umin ta panta

4. plhn kreaV en aimati yuchV ou fagesqe

5. kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou

6. o ekcewn aima anqrwpou anti tou aimatoV autou ekcuqhsetai oti en eikoni qeou epoihsa ton anqrwpon

7. umeiV de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep' authV

8. kai eipen o qeoV tw nwe kai toiV uioiV autou met' autou legwn

9. egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq' umaV

10. kai pash yuch th zwsh meq' umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq' umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou

11. kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn

12. kai eipen kurioV o qeoV proV nwe touto to shmeion thV diaqhkhV o egw didwmi ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV h estin meq' umwn eiV geneaV aiwniouV

13. to toxon mou tiqhmi en th nefelh kai estai eiV shmeion diaqhkhV ana meson emou kai thV ghV

14. kai estai en tw sunnefein me nefelaV epi thn ghn ofqhsetai to toxon mou en th nefelh

15. kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka

16. kai estai to toxon mou en th nefelh kai oyomai tou mnhsqhnai diaqhkhn aiwnion ana meson emou kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki h estin epi thV ghV

17. kai eipen o qeoV tw nwe touto to shmeion thV diaqhkhV hV dieqemhn ana meson emou kai ana meson pashV sarkoV h estin epi thV ghV

18. hsan de oi uioi nwe oi exelqonteV ek thV kibwtou shm cam iafeq cam hn pathr canaan

19. treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn

20. kai hrxato nwe anqrwpoV gewrgoV ghV kai efuteusen ampelwna

21. kai epien ek tou oinou kai emequsqh kai egumnwqh en tw oikw autou

22. kai eiden cam o pathr canaan thn gumnwsin tou patroV autou kai exelqwn anhggeilen toiV dusin adelfoiV autou exw

23. kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon

24. exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV

25. kai eipen epikataratoV canaan paiV oikethV estai toiV adelfoiV autou

26. kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou shm kai estai canaan paiV autou

27. platunai o qeoV tw iafeq kai katoikhsatw en toiV oikoiV tou shm kai genhqhtw canaan paiV autwn

28. ezhsen de nwe meta ton kataklusmon triakosia penthkonta eth

29. kai egenonto pasai ai hmerai nwe ennakosia penthkonta eth kai apeqanen

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina