1. Nos, szent testvéreim, akiknek mennyei hivatás jutott osztályrészül, nézzétek hitvallásunk követét és fõpapját, Jézust:

2. milyen hûséget tanúsított az iránt, aki õt küldte, akárcsak Mózes Isten egész házában.

3. De õ Mózesnél annyival nagyobb dicsõségre volt méltó, amennyivel nagyobb tiszteletet érdemel a ház építõje, mint a ház.

4. Minden házat épít valaki, a mindenséget azonban Isten alkotta.

5. Mózes mint szolga volt hûséges Isten egész házában, és jövõbeli kinyilatkoztatásról tett tanúságot.

6. Krisztus azonban mint fiú állt háza élén. Mi vagyunk az õ háza, ha mindvégig rendületlenül kitartunk a bizalomban és a diadalmas reményben.

7. Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát,

8. ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek.

9. Atyáitok ott próbára tettek, megkísértettek, bár szemükkel látták

10. negyven évig, amiket tettem. E néptõl viszolyogtam és azt mondtam: Tévelygõ szívûek ezek, utaimat nem ismerték meg.

11. Megesküdtem hát haragomban, hogy nyugalmamba nem mennek be.

12. Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek. Senki ne szakadjon el közületek az élõ Istentõl,

13. ehelyett lelkesítsétek egymást minden nap, amíg a "ma" tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bûn.

14. Hiszen Krisztus részesei vagyunk, de csak úgy, ha kezdeti szilárd hitünkben mindvégig állhatatosan kitartunk.

15. Azt mondja ugyanis: Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek.

16. Kik voltak, akik szavának hallatára lázadoztak? Nemde mind olyanok, akik Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból?

17. Kiktõl viszolygott negyven éven át? Nemde a bûnösöktõl, akiknek teste a pusztában veszett el.

18. És kiknek esküdött meg, hogy nem jutnak el nyugalma (országába)? Nemde a hitetleneknek?

19. Látjuk tehát, hogy a hitetlenség következtében nem juthattak el oda.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina