1. Ápoljátok a testvéri szeretetet.

2. Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetrõl, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.

3. Gondoljatok a foglyokra, mintegy osztozva sorsukban, és az üldözöttekre, hiszen magatok is testben éltek.

4. A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörõket elítéli az Isten.

5. Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen õ maga ígérte: "Nem távozom el tõled s nem hagylak magadra."

6. Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember mit árthat énnekem?

7. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek õket a hitben.

8. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

9. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztõ tanítások félrevezessenek benneteket. Mert jó, ha az ember kegyelemmel erõsíti a szívét, ahelyett, hogy (áldozati) ételekkel erõsítené, amelyek azoknak sem használtak, akik éltek velük.

10. Olyan oltárunk van, amelyrõl nem ehetik az, aki a sátornak szolgál.

11. Mivel az állatok testét, amelyeknek a vérét a fõpap a bûn engesztelésére a szentélybe viszi, a táboron kívül égetik el,

12. Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet.

13. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát,

14. hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendõ hazánkat keressük.

15. Általa mutassuk be az Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az õt megvalló ajkak gyümölcsét.

16. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves az Istennek.

17. Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek õket, mert õk vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekrõl. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra.

18. Imádkozzatok értünk! Meg vagyunk gyõzõdve, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen minden tekintetben törekszünk a helyes életre.

19. Fõleg azért kérlek erre benneteket, hogy mielõbb visszakerüljek hozzátok.

20. A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból,

21. tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves elõtte. Dicsõség neki mindörökké! Ámen.

22. Kérlek, testvérek, fogadjátok szívesen az intõ szót, hiszen csak röviden írtam nektek.

23. Közlöm veletek, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. Mihelyt megérkezik, vele együtt meglátogatlak titeket.

24. Köszöntsétek valamennyi elöljárótokat és mind a szenteket! Üdvözölnek benneteket az itáliai testvérek.

25. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina