1. Nebat fiának, Jerobeám királynak 18. esztendejében Abijam lett a király.

2. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Maachának hívták és Absalomnak volt az egyik lánya.

3. Õ is utánozta apja bûneit, amelyeket az elõtte elkövetett, szíve nem volt maradéktalanul az Úré, mint õséé, Dávidé.

4. De Dávidra való tekintettel az Úr, az õ Istene meghagyott egy mécsest Jeruzsálemben: fiakat támasztott utána és nem pusztította el Jeruzsálemet,

5. mivel Dávid azt tette, ami kedves az Úr szemében: egész életében nem tért el attól, amit parancsolt neki.

6. (7) Abijam történetének többi részét, amit csak végbevitt, följegyezték Júda királyai történetének könyvében. Abijam állandóan hadakozott Jerobeámmal.

8. Aztán megtért atyáihoz Abijam. Dávid városában temették el. Fia, Aza lett helyette a király.

9. Izrael királyának, Jerobeámnak 20. esztendejében Aza lett Júda királya;

10. negyvenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Nagyanyját Maachának hívták, Absalom lánya volt.

11. Aza azt tette, ami helyénvaló az Úr szemében, mint õse, Dávid.

12. Kipusztította a kéjelgõket az országból, s minden bálványt ledöntött, amit atyái emeltettek.

13. Még nagyanyjától, Maachától is megvonta a legfõbb úrnõi méltóságot, mivel bálványt emelt Aserának. Aza ledöntötte a bálványt és a Kidron völgyében elégette.

14. Hanem a magaslati helyeket nem szüntették meg. Mégis, Aza szíve maradéktalanul az Úré volt, egész életében.

15. Az Úr templomába vitette atyja s a maga fogadalmi ajándékait - ezüstöt, aranyat, edényeket.

16. Aza és Izrael királya, Bása háborúztak egymással, amíg csak éltek.

17. Izrael királya, Bása hadba vonult Júda ellen, majd megerõsítette Rámát, hogy Júda királyának, Azának elvágja a ki- és bemenetelt.

18. Erre fogta az összes ezüstöt és aranyat, ami még volt az Úr templomának kincseskamrájában s ugyanígy a királyi palota kincseit is, és odaadta szolgáinak. Aztán elküldte Aza király õket Benhadadhoz, Tabrimonnak a fiához, aki maga Arám királyának, Hezjonnak volt a fia és Damaszkuszban uralkodott, és ezt üzente neki:

19. "Legyen köztem és közted szövetség, (amint) atyám és atyád között! Itt küldök neked ajándékul ezüstöt és aranyat. Nos hát, bontsd fel szövetségedet Básával, Izrael királyával, hogy elvonuljon!"

20. Benhadad hallgatott Aza királyra: serege vezéreit Izrael városai ellen küldte és meghódította Ijont, Dánt, Abel Bet-Maachát és egész Kinnerotot, valamint Naftali egész földjét.

21. Amikor Bása ennek hírét vette, felhagyott Ráma megerõsítésével és visszavonult Tircába.

22. Aza király odaparancsolta egész Júdát, kivétel nélkül. Mind elhordták a köveket és a fát, amivel Bása megerõsítette Rámát, aztán Aza király megerõsítette vele Gebát Benjaminban és Micpát.

23. Aza történetének többi részét, gyõzelmeit és amiket csak végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében. Öreg korában betegeskedett a lábával.

24. Aztán megtért atyáihoz Aza; atyái mellé temették, õsének, Dávidnak városában. Fia, Jehosafát lett helyette a király.

25. Jerobeám fia, Nadab Azának, Júda királyának 2. évében lett király Izrael fölött; két évig uralkodott Izraelben.

26. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében és atyja nyomdokaiba lépett a bûn útján, ahova az Izraelt vezette.

27. Isszachár házából Bása, Achijának a fia összeesküvést szõtt ellene. Le is gyõzte Bása Gibbetonnál, amely a filiszteusoké volt, míg Nadab és egész Izrael Gibbetont tartotta megszállva.

28. Bása így megölte Azának, Júda királyának 3. esztendejében, s helyette õ lett a király.

29. Amikor királlyá lett, Jerobeám egész házát kiirtotta, nem hagyott Jerobeám (házából) senkit élve, mind kipusztította az Úr szavai szerint,

30. amelyeket szolgája, a silói Achija által hallatott Jerobeám bûnei miatt, amelyeket elkövetett, s amelyekbe Izraelt is belevitte, haragra ingerelve az Urat, Izrael Istenét.

31. Nadab történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Izrael királyainak könyvében.

32. .

33. Azának, Júda királyának 3. esztendejében Achija fia, Bása lett Izrael királya Tircában huszonnégy esztendõre.

34. Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, mert Jerobeám nyomába lépett, a bûn útjára, ahová az Izraelt is vezette.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina