1. Ez idõ tájt megbetegedett Jerobeám fia, Abija.

2. Jerobeám ezért így szólt feleségéhez: "Nosza, öltözz álruhába, ne vegyék észre, hogy Jerobeám felesége vagy, és menj el Silóba. Ott lakik Achija próféta, aki megjövendölte, hogy király leszek e nép fölött.

3. Vigyél magaddal tíz kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet, és keresd föl. Majd õ megmondja, mi lesz a fiúval."

4. Jerobeám felesége így tett. Elindult, elment Silóba és betért Achija házába. Achija már nem látott, mert szeme elgyöngült az öregségtõl.

5. Az Úr azonban így szólt Achijához: "Nézd, ott jön Jerobeám felesége, hogy fia felõl tudakozódjék nálad, mivel beteg. Így és így beszélj hozzá!" Amikor belépett, másnak mondta magát.

6. De alighogy meghallotta a neszt, amikor belépett az ajtón, Achija így szólt hozzá: "Gyere csak, Jerobeám felesége! De miért mondod magad másnak? Kemény üzenetet kell átadnom neked.

7. Menj, és mondd meg Jerobeámnak: Ezt üzeni az Úr: Kiválasztottalak a népbõl, s megtettelek népem fejedelmévé.

8. Elvettem Dávid házától a királyságot és neked adtam. De te nem lettél olyan, mint szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsaimat és egész szívvel követett: csak azt tette, ami kedves a szememben.

9. Te nagyobb gonoszságot vittél végbe, mint bárki elõtted, fogtad magad és más isteneket csináltál, öntött bálványokat, csak azért, hogy ingerelj, nekem pedig hátat fordítottál.

10. Nézd, ezért most szerencsétlenséget hozok Jerobeám házára, kiirtom Jerobeám (házából) mind, aki férfi, akár kicsi, akár nagy egész Izraelben. Elsöpröm Jerobeám házát, ahogyan a szemetet kisöpri az ember, az utolsóig.

11. Aki Jerobeám házából a városban hal meg, felfalják a kutyák, s az, aki a határban hal meg, az ég madarainak lesz a martaléka. Igen, az Úr mondja ezt.

12. Indulj hát és menj haza! Mihelyt a lábad eléri a várost, a fiú meghal.

13. Egész Izrael meg fogja siratni és el is temetik. Jerobeám (házából) õ lesz az egyetlen, akit sírba tesznek, mert Jerobeám (házából) csak benne talál az Úr, Izrael Istene tetszésére valót.

14. Aztán az Úr olyan királyt tesz Izrael fölé, aki kiirtja a Jerobeámokat.

15. Az Úr megtöri Izraelt, ahogy a nád meghajol a vízben. Kitépi Izraelt ebbõl a szép földbõl, amelyet atyáinak adott. Szétszórja õket a folyón túl, mert szent fákat csináltak maguknak - ingerelték velük az Urat.

16. Kiszolgáltatja Izraelt Jerobeám bûne miatt, amelyet elkövetett, s amelybe Izraelt is belevitte."

17. Akkor Jerobeám felesége útnak indult és Tircába ment. Éppen amikor átlépte a ház küszöbét, meghalt a fiú.

18. Eltemették és egész Izrael elsiratta, ahogyan az Úr szolgája, Achija próféta által elõre megmondta.

19. Jerobeám történetének többi részét, azt, hogy milyen háborút viselt, hogyan uralkodott, följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

20. Az az idõ, amíg Jerobeám király volt, huszonkét esztendõt tett ki. Aztán megtért atyáihoz, és fia, Nadab lett helyette a király.

21. Rechabeám, Salamon fia, Júdának volt a királya. Negyvenegy éves volt Rechabeám, amikor király lett, és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet az Úr Izrael összes törzse közül kiválasztott nevének hajlékául. Anyját Naamának hívták és ammonita nõ volt.

22. Olyat tett, ami gonosznak számít az Úr szemében, és ezzel még jobban fölkeltette haragját, mint bárki atyái közül, elkövetett bûneivel.

23. Mert õk is emeltek magaslati szentélyeket, kõoszlopokat és szent fákat minden kiemelkedõ dombra meg minden zöldellõ fa alá.

24. Sõt még kéjelgést ûzõ férfiak is voltak az országban. Igen, minden gyalázatos tettét utánozták a pogányoknak, akiket az Úr elûzött Izrael fiai elõl.

25. Rechabeám királyságának 5. évében történt, hogy Sisák, Egyiptom királya felvonult Jeruzsálem ellen.

26. Elvitte a kincseket az Úr templomából, s ugyanígy a királyi palota kincseit is elvitte, s egyáltalán, mindent elvitt. Az aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Salamon veretett.

27. Rechabeám király bronzpajzsokat csináltatott a helyükbe, és a testõrök kapitányaira bízta õket, akik a királyi palota kapuit õrizték.

28. Amikor a király az Úr templomába ment, a testõrök utána vitték, aztán vissza is hozták a testõrök õrhelyére.

29. Rechabeám történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében.

30. Rechabeám és Jerobeám állandóan hadakoztak egymással.

31. Aztán Rechabeám megtért atyáihoz. Dávid városában temették el. Helyette fia, Abijam lett a király.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina