1. Erejét kifejtve elér (a világ) egyik végétõl a másikig, és a mindenséget üdvösen igazgatja.

2. Õt szerettem és kerestem ifjúkorom óta; azon voltam, hogy jegyesemmé tegyem és hódolója lettem szépségének.

3. Nemes származással dicsekedhetik, mivelhogy együtt lakik az Istennel, és a mindenség Ura szereti.

4. mert be van avatva Isten tudásába, és a tetteit õ választja meg.

5. Ha a gazdagság kívánatos jó az életben, vajon mi gazdagabb, mint a bölcsesség, amely mindeneket alkot?

6. Hogyha az okosság valamit létrehoz, akkor ki nagyobb mûvész nála az egész világon?

7. És ha valaki az igazságosságot kedveli, akkor amit õ elér, az erény: mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erõsségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.

8. Ha meg valaki gazdag tudást kíván, akkor õ ismeri a régmúltat és feltárja a jövendõt; ért a fordulatos beszédhez és a talányok megfejtéséhez; elõre tud a jelekrõl és a csodákról, a korok és idõszakok végérõl.

9. Eltökéltem hát, hogy élettársamul veszem, mert tudtam, hogy jó soromban tanácsadóm, gond és bánat közepette meg vigaszom lesz.

10. Tekintélyem lesz miatta a sokaság elõtt, és az öregek elõtt becsületem, holott ifjú vagyok.

11. A bíráskodásban éles elméjûnek találnak majd, és megcsodálnak a hatalmasok.

12. Ha hallgatok, várnak rám, ha felszólalok, figyelmesen meghallgatnak, és ha hosszabban beszélek, szájukra teszik a kezüket.

13. Miatta halhatatlanságban lesz részem, és örök emlékezetet hagyok az utókorra.

14. Népeket kormányozok majd, és nemzetek lesznek alattvalóim.

15. A félelmetes zsarnokok rettegnek, ha felõlem hallanak, hanem a nép körében kegyesnek mutatkozom, a hadban meg vitéznek.

16. Megtérve otthonomba, oldalán kipihenem magam; mert társaságában nincs keserûség és a vele való élet nem jár bosszúsággal, hanem derû és öröm.

17. Míg ezeket fontolgattam magamban, és szívemben meghánytam-vetettem, hogy a halhatatlanság a bölcsességgel rokon,

18. a vele való barátságban tiszta öröm rejlik, a keze munkájában kimeríthetetlen gazdagság, a vele való bizalmas érintkezésben okosság, a vele való társalgásban jó hírnév; szétnéztem és kerestem, hogyan vihetném házamba.

19. Tehetséges ifjú voltam ugyan, és jó lélek jutott részemül,

20. vagy helyesebben, mivel jó voltam, tiszta testhez jutottam.

21. De mivel beláttam, hogy nem juthatok másként birtokába, csak ha Isten megadja - már az is okosság volt tudni, hogy kinek az adománya -, azért az Úrhoz fordultam, imádkoztam hozzá és szívem mélyébõl mondtam:

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina