1. Öt nap múlva Ananiás fõpap néhány vén és egy Tertullusz nevû ügyvéd kíséretében elment, hogy vádat emeljen Pál ellen a helytartónál.

2. Amikor elõállították, Tertullusz hozzálátott a vád elõadásához: "Jóvoltodból teljes békében éltünk, és gondoskodásod folytán nagy javulás állt be ennek a népnek az életében.

3. Mindig és mindenütt, kegyelmes Félix, ezt nagy hálával fogadjuk.

4. De hogy hosszan fel ne tartsalak, kérlek, kegyeskedj röviden meghallgatni minket.

5. Itt van ez a hitvány ember, ez az egész földkerekségen viszályt szít a zsidók között, és a názáretiek felekezetének is õ áll az élén.

6. Még a templomot is meg akarta szentségteleníteni, ezért elfogtuk, s törvényünk szerint akartunk ítéletet tartani fölötte.

7. Eljött azonban Liziász ezredes, kiragadta kezünkbõl, és arra utasított minket, hogy vádlóiként hozzád forduljunk.

8. Ha kihallgatod, magad is meggyõzõdhetsz, mennyire igaz, amivel vádoljuk."

9. A zsidók helyeseltek, s bizonygatták, hogy így áll a dolog.

10. Amikor a helytartó bólintott feléje, hogy beszéljen, Pál így védekezett: "Tudom, hogy hosszú évek óta bírája vagy ennek a népnek, ezért nyugodt lélekkel terjesztem eléd védekezésemet.

11. Meggyõzõdhetsz róla, nincs több, mint tizenkét napja, hogy fölmentem Jeruzsálembe imádkozni.

12. Sem a templomban, sem a zsinagógában nem láttak úgy, hogy valakivel vitatkoztam vagy csõdületet okoztam volna, de még a városban sem.

13. Semmit sem tudnak bizonyítani abból, amivel elõtted vádolnak.

14. Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenének aszerint a tanítás szerint szolgálok, amelyet õk eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami a törvényben és a próféták könyvében meg van írva.

15. Istenbe vetett bizalommal remélem, hogy az igazak és a gonoszok feltámadnak, s ebben õk is osztoznak velem.

16. Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek elõtt.

17. Több év eltelte után azért jelentem meg, hogy adományokat hozzak népemnek, és hogy áldozatot mutassak be.

18. A tisztulási szertartás végzésekor rám találtak a templomban, de nem tömegben vagy zavart okozva.

19. Annak a néhány ázsiai zsidónak meg kellett volna elõtted jelennie, hogy vádat emeljen, ha valami panasza van ellenem.

20. Vagy legalább ezek mondják itt meg, hogy találtak-e vétket bennem, amikor a fõtanács elõtt álltam,

21. hacsak nem azt az egy kijelentést, amelyet köztük állva tettem: A halottak feltámadása miatt állok ma bírói széketek elõtt."

22. Félix elodázta az ügyet, mert sok mindent tudott errõl a tanításról: "Ha majd Liziász ezredes megérkezik, döntök ügyetekben."

23. A századosnak meg azt az utasítást adta, hogy tartsa õrizetben, de hagyja nyugton, és ismerõsei közül ne akadályozzon meg senkit, ha szolgálatára akarna lenni.

24. Néhány nap múlva megjelent Félix, zsidó feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó nõ volt, hívatta Pált és meghallgatta a Krisztus Jézusra vonatkozó hit felõl.

25. Amikor azonban az igazságosságról, az önmegtartóztatásról és az eljövendõ ítéletrõl beszélt, Félix megrettenve félbeszakította: "Most elég, mehetsz. Majd alkalomadtán hívatlak."

26. De közben azt is remélte, hogy pénzt tud majd Páltól kizsarolni. Ezért gyakrabban hívatta, hogy elbeszélgessen vele.

27. Két év múlva Félixnek Porciusz Fesztusz lett az utódja. De mert kedvükben akart járni a zsidóknak, Félix Pált fogságban tartotta.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina