Gefunden 9 Ergebnisse für: Arabu

  • Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u Šefelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata. (Ponovljeni zakon 1, 7)
  • Tako smo svoju braæu, potomke Ezavove što žive u Seiru, zaobišli putem što vodi u Arabu, Elat i Esjon Geber, a onda udarismo prema Moapskoj pustinji. (Ponovljeni zakon 2, 8)

  • A granicom su služile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu - Slanog mora - na podnožju obronaka Pisge prema istoku. (Ponovljeni zakon 3, 17)

  • i svu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge. (Ponovljeni zakon 4, 49)

  • Tako je Jošua zauzeo svu zemlju: Gorje, sav Negeb i svu zemlju Gošen, Šefelu, Arabu, Izraelsko gorje i njegove brežuljke, (Jošua 11, 16)

  • Odatle je meða uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova. (Jošua 15, 6)

  • Abner i njegovi ljudi išli su kroz Arabu cijelu onu noæ; onda prijeðoše preko Jordana, nastaviše put cijelo jutro i stigoše napokon u Mahanajim. (Druga knjiga o Samuelu 2, 29)
  • Kad su ušli u kuæu, on je ležao na postelji u svojoj spavaonici. Oni ga ubiše, odsjekoše mu glavu i uzeše je i cijelu su onu noæ išli putem kroz Arabu. (Druga knjiga o Samuelu 4, 7)

  • I reèe mi: "Ova voda teèe u istoèni kraj, spušta se u Arabu i teèe u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. (Ezekiel 47, 8)

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina