1. Prolazeæi ugleda èovjeka slijepa od roðenja.

2. Zapitaše ga njegovi uèenici: "Uèitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?"

3. Odgovori Isus: "Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu oèituju djela Božja."

4. "Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noæ, kad nitko ne može raditi.

5. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta."

6. To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvaèke naèini kal pa mu kalom premaza oèi.

7. I reèe mu: "Idi, operi se u kupalištu Siloamu!" - što znaèi "Poslanik." Onaj ode, umije se pa se vrati gledajuæi.

8. Susjedi i oni koji su ga prije viðali kao prosjaka govorili su: "Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?"

9. Jedni su govorili: "On je." Drugi opet: "Nije, nego mu je slièan." On je sam tvrdio: "Da, ja sam!"

10. Nato ga upitaše: "Kako su ti se otvorile oèi?"

11. On odgovori: "Èovjek koji se zove Isus naèini kal, premaza mi oèi i reèe mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah."

12. Rekoše mu: "Gdje je on?" Odgovori: "Ne znam."

13. Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima.

14. A toga dana kad Isus naèini kal i otvori njegove oèi, bijaše subota.

15. Farizeji ga poèeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reèe: "Stavio mi kal na oèi i ja se oprah - i evo vidim."

16. Nato neki izmeðu farizeja rekoše: "Nije taj èovjek od Boga: ne pazi na subotu." Drugi su pak govorili: "A kako bi jedan grešnik mogao èiniti takva znamenja?" I nastade meðu njima podvojenost.

17. Zatim ponovno upitaju slijepca: "A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oèi!" On odgovori: "Prorok je!"

18. Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao

19. i upitaše ih: "Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?"

20. Njegovi roditelji odvrate: "Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio.

21. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oèi, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!"

22. Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista veæ bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopæiti svaki koji njega prizna Kristom.

23. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: "Punoljetan je, njega pitajte!"

24. Pozvaše stoga po drugi put èovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: "Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj èovjek grešnik!"

25. Nato im on odgovori: "Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim."

26. Rekoše mu opet: "Što ti uèini? Kako ti otvori oèi?"

27. Odgovori im: "Veæ vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoæete èuti? Da ne kanite i vi postati njegovim uèenicima?"

28. Nato ga oni izgrdiše i rekoše: "Ti si njegov uèenik, a mi smo uèenici Mojsijevi.

29. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je."

30. Odgovori im èovjek: "Pa to i jest èudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oèi.

31. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava.

32. Odvijeka se nije èulo da bi tko otvorio oèi slijepcu od roðenja.

33. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao èiniti ništa".

34. Odgovore mu: "Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da uèiš?" i izbaciše ga.

35. Doèuo Isus da su onoga izbacili pa ga naðe i reèe mu: "Ti vjeruješ u Sina Èovjeèjega?"

36. On odgovori: "A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?"

37. Reèe mu Isus: "Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!"

38. A on reèe: "Vjerujem, Gospodine!" I baci se nièice preda nj.

39. Tada Isus reèe: "Radi suda doðoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!"

40. Èuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: "Zar smo i mi slijepi?"

41. Isus im odgovori: "Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje."

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina