1. sunebh de kai epta adelfouV meta thV mhtroV sullhmfqentaV anagkazesqai upo tou basilewV apo twn aqemitwn ueiwn krewn efaptesqai mastixin kai neuraiV aikizomenouV

2. eiV de autwn genomenoV prohgoroV outwV efh ti melleiV erwtan kai manqanein hmwn etoimoi gar apoqnhskein esmen h parabainein touV patriouV nomouV

3. ekqumoV de genomenoV o basileuV prosetaxen thgana kai lebhtaV ekpuroun

4. twn de paracrhma ekpurwqentwn ton genomenon autwn prohgoron prosetaxen glwssotomein kai periskuqisantaV akrwthriazein twn loipwn adelfwn kai thV mhtroV sunorwntwn

5. acrhston de auton toiV oloiV genomenon ekeleusen th pura prosagein empnoun kai thganizein thV de atmidoV ef' ikanon diadidoushV tou thganou allhlouV parekaloun sun th mhtri gennaiwV teleutan legonteV outwV

6. o kurioV o qeoV efora kai taiV alhqeiaiV ef' hmin parakaleitai kaqaper dia thV kata proswpon antimarturoushV wdhV diesafhsen mwushV legwn kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai

7. metallaxantoV de tou prwtou ton tropon touton ton deuteron hgon epi ton empaigmon kai to thV kefalhV derma sun taiV qrixin perisuranteV ephrwtwn ei fagesai pro tou timwrhqhnai to swma kata meloV

8. o de apokriqeiV th patriw fwnh proseipen ouci dioper kai outoV thn exhV elaben basanon wV o prwtoV

9. en escath de pnoh genomenoV eipen su men alastwr ek tou parontoV hmaV zhn apolueiV o de tou kosmou basileuV apoqanontaV hmaV uper twn autou nomwn eiV aiwnion anabiwsin zwhV hmaV anasthsei

10. meta de touton o tritoV enepaizeto kai thn glwssan aithqeiV tacewV proebalen kai taV ceiraV euqarswV proeteinen

11. kai gennaiwV eipen ex ouranou tauta kekthmai kai dia touV autou nomouV uperorw tauta kai par' autou tauta palin elpizw komisasqai

12. wste auton ton basilea kai touV sun autw ekplhssesqai thn tou neaniskou yuchn wV en oudeni taV alghdonaV etiqeto

13. kai toutou de metallaxantoV ton tetarton wsautwV ebasanizon aikizomenoi

14. kai genomenoV proV to teleutan outwV efh aireton metallassontaV up' anqrwpwn taV upo tou qeou prosdokan elpidaV palin anasthsesqai up' autou soi men gar anastasiV eiV zwhn ouk estai

15. ecomenwV de ton pempton prosagonteV hkizonto

16. o de proV auton idwn eipen exousian en anqrwpoiV ecwn fqartoV wn o qeleiV poieiV mh dokei de to genoV hmwn upo tou qeou kataleleifqai

17. su de karterei kai qewrei to megaleion autou kratoV wV se kai to sperma sou basaniei

18. meta de touton hgon ton ekton kai mellwn apoqnhskein efh mh planw mathn hmeiV gar di' eautouV tauta pascomen amartonteV eiV ton eautwn qeon axia qaumasmou gegonen

19. su de mh nomishV aqwoV esesqai qeomacein epiceirhsaV

20. uperagontwV de h mhthr qaumasth kai mnhmhV agaqhV axia htiV apollumenouV uiouV epta sunorwsa miaV upo kairon hmeraV euyucwV eferen dia taV epi kurion elpidaV

21. ekaston de autwn parekalei th patriw fwnh gennaiw peplhrwmenh fronhmati kai ton qhlun logismon arseni qumw diegeirasa legousa proV autouV

22. ouk oid' opwV eiV thn emhn efanhte koilian oude egw to pneuma kai thn zwhn umin ecarisamhn kai thn ekastou stoiceiwsin ouk egw dierruqmisa

23. toigaroun o tou kosmou ktisthV o plasaV anqrwpou genesin kai pantwn exeurwn genesin kai to pneuma kai thn zwhn umin palin apodidwsin met' eleouV wV nun uperorate eautouV dia touV autou nomouV

24. o de antiocoV oiomenoV katafroneisqai kai thn oneidizousan uforwmenoV fwnhn eti tou newterou periontoV ou monon dia logwn epoieito thn paraklhsin alla kai di' orkwn epistou ama ploutiein kai makariston poihsein metaqemenon apo twn patriwn kai filon exein kai creiaV empisteusein

25. tou de neaniou mhdamwV prosecontoV proskalesamenoV o basileuV thn mhtera parhnei genesqai tou meirakiou sumboulon epi swthria

26. polla de autou parainesantoV epedexato peisein ton uion

27. proskuyasa de autw cleuasasa ton wmon turannon outwV efhsen th patriw fwnh uie elehson me thn en gastri perienegkasan se mhnaV ennea kai qhlasasan se eth tria kai ekqreyasan se kai agagousan eiV thn hlikian tauthn kai trofoforhsasan

28. axiw se teknon anableyanta eiV ton ouranon kai thn ghn kai ta en autoiV panta idonta gnwnai oti ouk ex ontwn epoihsen auta o qeoV kai to twn anqrwpwn genoV outw ginetai

29. mh fobhqhV ton dhmion touton alla twn adelfwn axioV genomenoV epidexai ton qanaton ina en tw eleei sun toiV adelfoiV sou komiswmai se

30. eti de tauthV katalhgoushV o neaniaV eipen tina menete ouc upakouw tou prostagmatoV tou basilewV tou de prostagmatoV akouw tou nomou tou doqentoV toiV patrasin hmwn dia mwusewV

31. su de pashV kakiaV eurethV genomenoV eiV touV ebraiouV ou mh diafughV taV ceiraV tou qeou

32. hmeiV gar dia taV eautwn amartiaV pascomen

33. ei de carin epiplhxewV kai paideiaV o zwn kurioV hmwn bracewV epwrgistai kai palin katallaghsetai toiV eautou douloiV

34. su de w anosie kai pantwn anqrwpwn miarwtate mh mathn metewrizou fruattomenoV adhloiV elpisin epi touV ouraniouV paidaV epairomenoV ceira

35. oupw gar thn tou pantokratoroV epoptou qeou krisin ekpefeugaV

36. oi men gar nun hmeteroi adelfoi bracun upenegkanteV ponon aenaou zwhV upo diaqhkhn qeou peptwkasin su de th tou qeou krisei dikaia ta prostima thV uperhfaniaV apoish

37. egw de kaqaper oi adelfoi kai swma kai yuchn prodidwmi peri twn patriwn nomwn epikaloumenoV ton qeon ilewV tacu tw eqnei genesqai kai se meta etasmwn kai mastigwn exomologhsasqai dioti monoV autoV qeoV estin

38. en emoi de kai toiV adelfoiV mou sthsai thn tou pantokratoroV orghn thn epi to sumpan hmwn genoV dikaiwV ephgmenhn

39. ekqumoV de genomenoV o basileuV toutw para touV allouV ceiristwV aphnthsen pikrwV ferwn epi tw mukthrismw

40. kai outoV oun kaqaroV methllaxen pantelwV epi tw kuriw pepoiqwV

41. escath de twn uiwn h mhthr eteleuthsen

42. ta men oun peri touV splagcnismouV kai taV uperballousaV aikiaV epi tosouton dedhlwsqw

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina