Encontrados 660 resultados para: Duo

 • sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson (Filipenses 1, 23)

 • kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn (I Timóteo 5, 19)

 • ina dia duo pragmatwn ametaqetwn en oiV adunaton yeusasqai qeon iscuran paraklhsin ecwmen oi katafugonteV krathsai thV prokeimenhV elpidoV (Hebreus 6, 18)

 • h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta (Apocalipse 9, 12)

 • kai o ariqmoV strateumatwn tou ippikou duo muriadeV muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn (Apocalipse 9, 16)

 • kai thn aulhn thn eswqen tou naou ekbale exw kai mh authn metrhshV oti edoqh toiV eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnaV tessarakonta duo (Apocalipse 11, 2)

 • outoi eisin ai duo elaiai kai duo lucniai ai enwpion tou qeou thV ghV estwsai (Apocalipse 11, 4)

 • kai oi katoikounteV epi thV ghV carousin ep autoiV kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloiV oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touV katoikountaV epi thV ghV (Apocalipse 11, 10)

 • kai edoqhsan th gunaiki duo pterugeV tou aetou tou megalou ina pethtai eiV thn erhmon eiV ton topon authV opou trefetai ekei kairon kai kairouV kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewV (Apocalipse 12, 14)

 • kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmiaV kai edoqh autw exousia poihsai mhnaV tessarakonta duo (Apocalipse 13, 5)

 • kai eidon allo qhrion anabainon ek thV ghV kai eicen kerata duo omoia arniw kai elalei wV drakwn (Apocalipse 13, 11)

 • kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw (Apocalipse 19, 20)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina