Encontrados 660 resultados para: Duo

 • duo duo eishlqon proV nwe eiV thn kibwton arsen kai qhlu kaqa eneteilato autw o qeoV (Gênesis 7, 9)

 • eishlqon proV nwe eiV thn kibwton duo duo apo pashV sarkoV en w estin pneuma zwhV (Gênesis 7, 15)

 • kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon (Gênesis 9, 23)

 • kai tw eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan (Gênesis 10, 25)

 • kai ezhsen ragau ekaton triakonta duo eth kai egennhsen ton serouc (Gênesis 11, 20)

 • hlqon de oi duo aggeloi eiV sodoma esperaV lwt de ekaqhto para thn pulhn sodomwn idwn de lwt exanesth eiV sunanthsin autoiV kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn (Gênesis 19, 1)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • hnika de orqroV egineto epespoudazon oi aggeloi ton lwt legonteV anastaV labe thn gunaika sou kai taV duo qugateraV sou aV eceiV kai exelqe ina mh sunapolh taiV anomiaiV thV polewV (Gênesis 19, 15)

 • kai etaracqhsan kai ekrathsan oi aggeloi thV ceiroV autou kai thV ceiroV thV gunaikoV autou kai twn ceirwn twn duo qugaterwn autou en tw feisasqai kurion autou (Gênesis 19, 16)

 • anebh de lwt ek shgwr kai ekaqhto en tw orei kai ai duo qugatereV autou met' autou efobhqh gar katoikhsai en shgwr kai wkhsen en tw sphlaiw autoV kai ai duo qugatereV autou met' autou (Gênesis 19, 30)

 • kai sunelabon ai duo qugatereV lwt ek tou patroV autwn (Gênesis 19, 36)

 • anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV (Gênesis 22, 3)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina