Encontrados 660 resultados para: Duo

 • kai epi thn aurion exelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandocei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshV egw en tw epanercesqai me apodwsw soi (São Lucas 10, 35)

 • all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai (São Lucas 11, 42)

 • ouci pente strouqia pwleitai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou (São Lucas 12, 6)

 • esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi treiV epi dusin kai duo epi trisin (São Lucas 12, 52)

 • eipen de anqrwpoV tiV eicen duo uiouV (São Lucas 15, 11)

 • legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai (São Lucas 17, 34)

 • duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai (São Lucas 17, 35)

 • anqrwpoi duo anebhsan eiV to ieron proseuxasqai o eiV farisaioV kai o eteroV telwnhV (São Lucas 18, 10)

 • kai egeneto wV hggisen eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn autou (São Lucas 19, 29)

 • eiden de kai tina chran penicran ballousan ekei duo lepta (São Lucas 21, 2)

 • oi de eipon kurie idou macairai wde duo o de eipen autoiV ikanon estin (São Lucas 22, 38)

 • hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai (São Lucas 23, 32)


“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina