Encontrados 660 resultados para: Duo

 • etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion (São João 20, 4)

 • kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou (São João 20, 12)

 • hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo (São João 21, 2)

 • kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh (Atos dos Apóstolos 1, 10)

 • kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oV epeklhqh ioustoV kai matqian (Atos dos Apóstolos 1, 23)

 • kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw (Atos dos Apóstolos 1, 24)

 • efugen de mwshV en tw logw toutw kai egeneto paroikoV en gh madiam ou egennhsen uiouV duo (Atos dos Apóstolos 7, 29)

 • egguV de oushV luddhV th iopph oi maqhtai akousanteV oti petroV estin en auth apesteilan duo andraV proV auton parakalounteV mh oknhsai dielqein ewV autwn (Atos dos Apóstolos 9, 38)

 • wV de aphlqen o aggeloV o lalwn tw kornhliw fwnhsaV duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw (Atos dos Apóstolos 10, 7)

 • ote de emellen auton proagein o hrwdhV th nukti ekeinh hn o petroV koimwmenoV metaxu duo stratiwtwn dedemenoV alusesin dusin fulakeV te pro thV quraV ethroun thn fulakhn (Atos dos Apóstolos 12, 6)

 • hsan de oi panteV andreV wsei dekaduo (Atos dos Apóstolos 19, 7)

 • touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouV te kai ellhnaV (Atos dos Apóstolos 19, 10)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina