Encontrados 660 resultados para: Duo

 • duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai (São Mateus 24, 41)

 • kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV (São Mateus 25, 15)

 • wsautwV kai o ta duo ekerdhsen kai autoV alla duo (São Mateus 25, 17)

 • proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaV ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoiV (São Mateus 25, 22)

 • oidate oti meta duo hmeraV to pasca ginetai kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV to staurwqhnai (São Mateus 26, 2)

 • kai paralabwn ton petron kai touV duo uiouV zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein (São Mateus 26, 37)

 • usteron de proselqonteV duo yeudomartureV eipon outoV efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai auton (São Mateus 26, 61)

 • apokriqeiV de o hgemwn eipen autoiV tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipon barabban (São Mateus 27, 21)

 • tote staurountai sun autw duo lhstai eiV ek dexiwn kai eiV ex euwnumwn (São Mateus 27, 38)

 • kai idou to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan (São Mateus 27, 51)

 • kai proskaleitai touV dwdeka kai hrxato autouV apostellein duo duo kai edidou autoiV exousian twn pneumatwn twn akaqartwn (São Marcos 6, 7)

 • all upodedemenouV sandalia kai mh endushsqe duo citwnaV (São Marcos 6, 9)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina