Encontrados 660 resultados para: Duo

 • kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV (São Lucas 24, 4)

 • kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV (São Lucas 24, 13)

 • th epaurion palin eisthkei o iwannhV kai ek twn maqhtwn autou duo (São João 1, 35)

 • kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountoV kai hkolouqhsan tw ihsou (São João 1, 37)

 • hn andreaV o adelfoV simwnoV petrou eiV ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw (São João 1, 40)

 • hsan de ekei udriai liqinai ex keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn cwrousai ana metrhtaV duo h treiV (São João 2, 6)

 • wV oun hlqon proV auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV (São João 4, 40)

 • meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai aphlqen eiV thn galilaian (São João 4, 43)

 • estin paidarion en wde o ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria alla tauta ti estin eiV tosoutouV (São João 6, 9)

 • kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhV estin (São João 8, 17)

 • wV oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraV (São João 11, 6)

 • opou auton estaurwsan kai met autou allouV duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun (São João 19, 18)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina