Encontrados 660 resultados para: Duo

 • aposteilaV de eiV thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoV epescen cronon eiV thn asian (Atos dos Apóstolos 19, 22)

 • epignontwn de oti ioudaioV estin fwnh egeneto mia ek pantwn wV epi wraV duo krazontwn megalh h artemiV efesiwn (Atos dos Apóstolos 19, 34)

 • kai proskalesamenoV duo tinaV twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV (Atos dos Apóstolos 23, 23)

 • dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouV eisin moi hmerai h dekaduo af hV anebhn proskunhswn en ierousalhm (Atos dos Apóstolos 24, 11)

 • h ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eiV sarka mian (I Coríntios 6, 16)

 • eite glwssh tiV lalei kata duo h to pleiston treiV kai ana meroV kai eiV diermhneuetw (I Coríntios 14, 27)

 • profhtai de duo h treiV laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan (I Coríntios 14, 29)

 • triton touto ercomai proV umaV epi stomatoV duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma (II Coríntios 13, 1)

 • gegraptai gar oti abraam duo uiouV escen ena ek thV paidiskhV kai ena ek thV eleuqeraV (Gálatas 4, 22)

 • atina estin allhgoroumena autai gar eisin ai duo diaqhkai mia men apo orouV sina eiV douleian gennwsa htiV estin agar (Gálatas 4, 24)

 • thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaV ina touV duo ktish en eautw eiV ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn (Efésios 2, 15)

 • anti toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian (Efésios 5, 31)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina