Encontrados 660 resultados para: Duo

 • kai epoihsen o qeoV touV duo fwsthraV touV megalouV ton fwsthra ton megan eiV arcaV thV hmeraV kai ton fwsthra ton elassw eiV arcaV thV nuktoV kai touV asteraV (Gênesis 1, 16)

 • eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian (Gênesis 2, 24)

 • kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto (Gênesis 2, 25)

 • kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhV kai epoihsan eautoiV perizwmata (Gênesis 3, 7)

 • kai elaben eautw lamec duo gunaikaV onoma th mia ada kai onoma th deutera sella (Gênesis 4, 19)

 • kai ezhsen iared ekaton kai exhkonta duo eth kai egennhsen ton enwc (Gênesis 5, 18)

 • kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen (Gênesis 5, 20)

 • kai ezhsen maqousala meta to gennhsai auton ton lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV (Gênesis 5, 26)

 • kai apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn erpetwn kai apo pantwn twn qhriwn kai apo pashV sarkoV duo duo apo pantwn eisaxeiV eiV thn kibwton ina trefhV meta seautou arsen kai qhlu esontai (Gênesis 6, 19)

 • apo pantwn twn ornewn twn peteinwn kata genoV kai apo pantwn twn kthnwn kata genoV kai apo pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV kata genoV autwn duo duo apo pantwn eiseleusontai proV se trefesqai meta sou arsen kai qhlu (Gênesis 6, 20)

 • apo de twn kthnwn twn kaqarwn eisagage proV se epta epta arsen kai qhlu apo de twn kthnwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu (Gênesis 7, 2)

 • kai apo twn peteinwn tou ouranou twn kaqarwn epta epta arsen kai qhlu kai apo twn peteinwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu diaqreyai sperma epi pasan thn ghn (Gênesis 7, 3)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina