Encontrados 558 resultados para: gdje

 • Jahve, Bog, zovne èovjeka: "Gdje si?" - reèe mu. (Knjiga Postanka 3, 9)

 • Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja èuvar brata svoga?" (Knjiga Postanka 4, 9)

 • do mjesta na kojem je bio postavio šator, izmeðu Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino. (Knjiga Postanka 13, 4)

 • I vojske se sliju u dolinu Sidim, gdje je danas Slano more. (Knjiga Postanka 14, 3)

 • Podigavši oèi, opazi tri èovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Èim ih spazi, potrèa s ulaza šatora njima u susret. Pade nièice na zemlju (Knjiga Postanka 18, 2)

 • "Gdje ti je žena Sara?" - zapitaju ga. "Eno je pod šatorom", odgovori. (Knjiga Postanka 18, 9)

 • Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi što su noæas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?" (Knjiga Postanka 19, 5)

 • Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Jahvom, (Knjiga Postanka 19, 27)

 • Abimelek zatim reèe: "Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi!" (Knjiga Postanka 20, 15)

 • Jednom opazi Sara gdje se sin koga je Egipæanka Hagara Abrahamu rodila igra s njezinim sinom Izakom, (Knjiga Postanka 21, 9)

 • Onda Izak reèe svome ocu Abrahamu: "Oèe!" "Evo me, sine!" - javi se on. "Evo kremena i drva," opet æe sin, "ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?" (Knjiga Postanka 22, 7)

 • U predveèerje iziðe Izak da se poljem prošeta; diže oèi i ugleda deve gdje dolaze. (Knjiga Postanka 24, 63)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina