Encontrados 1414 resultados para: Svoje

 • Kad Rebeka, podigavši svoje oèi, opazi Izaka, sjaha s deve (Knjiga Postanka 24, 64)

 • Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke. (Knjiga Postanka 24, 67)

 • A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!" (Knjiga Postanka 25, 31)

 • Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. (Knjiga Postanka 25, 33)

 • Tada Jakov dade Ezavu kruha i èorbe od soèivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo. (Knjiga Postanka 25, 34)

 • A on nastavi: "Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti. (Knjiga Postanka 27, 2)

 • Odmah se zaputi u Padan Aram, u dom Betuela, oca svoje majke, pa odande sebi uzmi ženu, od kæeri Labana, brata svoje majke. (Knjiga Postanka 28, 2)

 • Kako Jakov ugleda Rahelu, kæer Labana, brata svoje majke, sa stadom svoga ujaka Labana, Jakov se primaèe i odvali kamen s otvora studenca te napoji stado svoga ujaka Labana. (Knjiga Postanka 29, 10)

 • Kad je Laban èuo vijest o Jakovu, sinu svoje sestre, potrèa mu u susret. Zagrli ga i poljubi te dovede u svoju kuæu. Isprièa Labanu sve što mu se dogodilo. (Knjiga Postanka 29, 13)

 • Nato Jakov naprti na deve svoju djecu i svoje žene; (Knjiga Postanka 31, 17)

 • pred sobom potjera sve svoje blago, sva svoja dobra što ih je stekao, stoku što ju je namaknuo u Padan Aramu: krenu u zemlju kanaansku, k svome ocu Izaku. (Knjiga Postanka 31, 18)

 • Laban bijaše otišao da striže svoje ovce, pa Rahela prisvoji kuæne kumire koji su pripadali njezinu ocu. (Knjiga Postanka 31, 19)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina