Encontrados 115 resultados para: Glavari

 • knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini. (Knjiga Postanka 36, 16)

 • A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove žene Basemate. (Knjiga Postanka 36, 17)

 • A ovo su potomci Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove žene Oholibame, kæeri Anine. (Knjiga Postanka 36, 18)

 • Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u opleæak i naprsnik; (Knjiga Izlaska 35, 27)

 • Neka s vama bude po jedan èovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma. (Knjiga Brojeva 1, 4)

 • To bijahu sazivaèi zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih. (Knjiga Brojeva 1, 16)

 • Mojsije, Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama - (Knjiga Brojeva 4, 34)

 • Svih, dakle, popisanih levita koje su popisali Mojsije, Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama, od trideset godina naviše do pedeset godina - (Knjiga Brojeva 4, 46)

 • pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje, (Knjiga Brojeva 7, 2)

 • Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik, (Knjiga Brojeva 7, 10)

 • Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisuænici. (Knjiga Brojeva 10, 4)

 • Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca. (Knjiga Brojeva 13, 3)


“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina