Encontrados 253 resultados para: Božji

 • Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. (Knjiga Postanka 1, 2)

 • opaze sinovi Božji da su kæeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. (Knjiga Postanka 6, 2)

 • U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Knjiga Postanka 6, 4)

 • Bog èu plaè djeèaka te anðeo Božji zovne s neba Hagaru i reèe joj: "Što ti je, Hagaro? Ne boj se! Jer je Bog èuo plaè djeèaka u njegovoj nevolji. (Knjiga Postanka 21, 17)

 • "Gospodine, saslušaj nas! Ti si izabranik Božji u našoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u našem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neæe odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoju pokojnicu." (Knjiga Postanka 23, 6)

 • I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anðeli Božji po njima se penju i silaze. (Knjiga Postanka 28, 12)

 • Još u snu anðeo Božji mene zovne: 'Jakove!' 'Evo me!' rekoh. (Knjiga Postanka 31, 11)

 • Jakov je putovao svojim putem, kad mu u susret izaðu anðeli Božji. (Knjiga Postanka 32, 2)

 • Tako Mojsije posadi na magarca svoju ženu i sinove i ode u zemlju egipatsku. A u ruku Mojsije uze Božji štap. (Knjiga Izlaska 4, 20)

 • Tada vraèari reknu faraonu: "To je prst Božji!" Ali je faraonovo srce bilo okorjelo, pa nije poslušao Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao. (Knjiga Izlaska 8, 15)

 • Anðeo Božji, koji je išao na èelu izraelskih èeta, promijeni mjesto i stupi im za leða. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leða. (Knjiga Izlaska 14, 19)

 • Bileam podiže oèi i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siðe Duh Božji (Knjiga Brojeva 24, 2)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina