1. Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja:

2. "Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku, i ostalom narodu:

3. 'Ima li još koga meðu vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k'o ništa u vašim oèima?

4. Budi, dakle, junak, Zerubabele - rijeè je Jahvina - budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki sveæenièe! Budi junak, narode sve zemlje - rijeè je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - rijeè je Jahve nad Vojskama!

5. Po obeæanju što ga vama dadoh kad izaðoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!'

6. Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Zamalo, i ja æu potresti nebesa i zemlju, i more i kopno.

7. Potrest æu sve narode da doðe blago svih naroda, i slavom æu napunit ovaj Dom' - kaže Jahve nad Vojskama.

8. 'Moje je zlato, moje je srebro' - rijeè je Jahve nad Vojskama.

9. 'Slava ovoga drugog Doma bit æe veæa nego prvoga' - rijeè je Jahve nad Vojskama. 'I na ovom æu mjestu dati mir' - rijeè je Jahve nad Vojskama."

10. Dvadeset i èetvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, doðe rijeè Jahvina preko proroka Hagaja:

11. Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj sveæenike što kaže Zakon i reci:

12. 'Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posveæeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?'" Sveæenici odgovoriše: "Ne!"

13. Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se oneèistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo neèisto?" Sveæenici odgovoriše: "Bilo bi neèisto."

14. Onda Hagaj ovako reèe: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - rijeè je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je neèisto!"

15. "A sada, promislite u srcu, od današnjega dana unapredak: Prije negoli se poèe stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetištu,

16. kakvi ono bijaste? Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica, a bješe ih samo deset! Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bješe ih samo dvadeset!

17. Udarao sam snijeæu, medljikom i grÓadom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" - rijeè je Jahvina.

18. "Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak - od dvadeset i èetvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro

19. ima li još žita u žitnici? Ni vinova loza ni smokva, ni mogranj ni maslina nisu raðali! Al' od ovog dana ja æu blagosloviti."

20. Dvadeset i èetvrtoga dana istoga mjeseca doðe rijeè Jahvina Hagaju drugi put:

21. "Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: 'Ja æu potresti nebesa i zemlju!

22. Oborit æu prijestolja kraljevstvima i uništit æu moæ kraljevima naroda. Prevrnut æu bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit æe oboreni, past æe od maèa brata svojega.'"

23. "Toga dana" - rijeè je Jahve nad Vojskama - "uzet æu te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja" - rijeè je Jahvina - "i stavit æu te kao peèatnjak, jer tebe izabrah" - rijeè je Jahve nad Vojskama.

“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina