aaaaa

1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Govori Aronu i reci mu: 'Kad budeš palio svjetionice, neka sedam svjetionica svijetli na prednjoj strani svijeænjaka.'"

3. Aron i uèini tako: smjesti svjetionice na prednju stranu svijeænjaka, kako je Jahve Mojsiju naredio.

4. Svijeænjak bijaše skovan od zlata; skovan od svoga podnožja do svoje èaške. Svijeænjak je bio napravljen prema uzorku što ga je Jahve pokazao Mojsiju.

5. Jahve reèe Mojsiju:

6. "Uzmi levite izmeðu Izraelaca i oèisti ih!

7. Ovako s njima postupi da ih oèistiš: poškropi ih vodom za okajavanje; a oni neka se obriju po svemu svome tijelu, neka operu svoju odjeæu i bit æe èisti.

8. Neka zatim uzmu jednog junca i prinosnicu od najboljeg brašna, zamiješena u ulju. A ti uzmi drugog junca za okajnicu.

9. Dovedi onda levite pred Šator sastanka i skupi svu izraelsku zajednicu.

10. Kad dovedeš levite pred Jahvu, neka Izraelci stave na njih svoje ruke.

11. Neka zatim Aron prinese levite, kao prikaznicu pred Jahvom, u ime Izraelaca. Tako æe njihov posao biti da služe Jahvi.

12. Neka potom leviti stave svoje ruke juncima na glave; onda jednoga prinesi kao okajnicu, a drugoga kao paljenicu Jahvi, da se izvrši obred pomirenja nad levitima.

13. Stavivši levite pred Arona i njegove sinove, prikaži ih Jahvi žrtvom prikaznicom.

14. Odvoji tako levite izmeðu Izraelaca da budu moji.

15. Poslije toga, pošto ih oèistiš i prineseš žrtvom prikaznicom, neka leviti uðu u službu Šatora sastanka.

16. Jer oni su izmeðu Izraelaca meni potpuno darovani; njih sam sebi uzeo namjesto svih koji otvaraju majèinu utrobu, svih izraelskih prvoroðenaca.

17. Svako, naime, prvoroðenèe meðu Izraelcima, kako èedo tako i živinèe, moje je; sebi sam ih posvetio onoga dana kad sam pobio svu prvoroðenèad u zemlji egipatskoj.

18. Tako sam uzeo levite namjesto svih izraelskih prvoroðenaca.

19. I predao sam levite izmeðu Izraelaca kao dar Aronu i njegovim sinovima da mjesto Izraelaca obavljaju službu u Šatoru sastanka; da nad njima obavljaju obred pomirenja, tako da kakva nedaæa ne bi pogodila Izraelce što bi se približili Svetištu."

20. Mojsije, Aron i sva izraelska zajednica uèine tako s levitima; kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako im Izraelci i uèine.

21. Leviti se oèiste i operu svoju odjeæu; onda ih Aron prinese pred Jahvu žrtvom prikaznicom. Aron nad njima obavi obred pomirenja da ih oèisti.

22. Poslije toga uðu leviti u službu u Šator sastanka, u nazoènosti Arona i njegovih sinova. Kako je Jahve naredio Mojsiju za levite, tako su s njima i uradili.

23. Jahve reèe Mojsiju:

24. "I ovo se tièe levita: od dvadeset i pet godina naviše neka leviti po redu preuzimaju službu u Šatoru sastanka.

25. A kad kome bude pedeset godina, neka istupi iz službe i neka više ne služi.

26. Ali može pomagati svojoj braæi u vršenju njihovih dužnosti u Šatoru sastanka, no sam ne mora vršiti službe. Tako postupi prema levitima za njihove dužnosti!"
“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina