1. Rijeèi Amosa, pastira iz Tekoe. Njegova viðenja o Izraelu u doba judejskoga kralja Uzije i Jeroboama, sina Joaša, izraelskoga kralja, dvije godine prije potresa.

2. Veli on: "Jahve grmi sa Siona, iz Jeruzalema glas mu se ori; stoèarski pašnjaci tuže i suši se vrh Karmela."

3. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Damaska, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer su vrhli Gilead cijepom željeznim,

4. pustit æu oganj na dom Hazaelov da sažeže Ben-Hadadove dvorce;

5. polomit æu zasune Damaska, istrijebiti živalj Bikat Avena i žezlonošu iz Bet Edena; narod æe aramski u ropstvo u Kir," veli Jahve Gospod.

6. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Gaze, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše,

7. pustit æu oganj na zidine Gaze da dvorce joj sažeže.

8. Istrijebit æu žitelje ašdodske i žezlonošu iz Aškelona. Pružit æu ruku na Ekron da ostatak filistejski pogine," veli Jahve Gospod.

9. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Tira, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer predade sve izgnanike Edomu i nisu se sjetili bratskog saveza,

10. pustit æu oganj na zidove Tira da sažeže njihove dvorce."

11. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Edoma, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer gonjaše brata maèem prigušujuæ' samilost svoju, jer gnjev svoj potpirivaše jednako, jer poticaše bijes svoj,

12. pustit æu oganj na Teman da sažeže dvorce u Bosri."

13. Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Amonovih sinova, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer parahu trudnice gileadske da rašire granice svoje,

14. potpalit æu oganj na zidinama Rabe da dvorce joj sažeže, s bojnom grajom u dan rata, s burama u dan vihora,

15. a kralj æe im otiæ' u izgnanstvo, on i knezovi njegovi s njime," veli Jahve Gospod.Livros sugeridos


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.