1. Poèujte ovu rijeè, krave bašanske, što boravite na samarijskoj gori, tlaèite potrebite, ugnjetavate siromahe, govorite muževima: "Donesi da pijemo!"

2. Zakle se Jahve Gospod svetošæu svojom: "Dolaze vam, evo, dani kad æe vas izvlaèiti kukama, a posljednju od vas ostima.

3. Kroz pukotine æete izlaziti, ne obziruæ' se nikamo, i biti baèene prema Hermonu" - rijeè je Jahvina.

4. "Idite samo u Betel i griješite, u Gilgal i množite grijehe svoje! Prinosite svakog jutra žrtve, i desetine svaki treæi dan.

5. Palite tijesto uskislo na žrtvu zahvalnicu, oglasite žrtve dragovoljne, razglasite ih, jer to volite, sinovi Izraelovi" - rijeè je Jahve Gospoda.

6. "Zato dadoh da vam zubi èisti ostanu u svim gradovima vašim, ostavih vas bez kruha u svim selima vašim; pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

7. "Uskratih vam i kišu tri mjeseca prije žetve; pustih da kiši na jedan grad, al' ne i na drugi; jedno bi se polje nakvasilo, a drugo bi se - na koje ne pustih kiše - sasušilo.

8. Dva-tri grada lutahu tako u treæi da piju vode, ali se ne mogoše napiti, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

9. "Udarah vas snijeæu i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

10. "Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiæe vaše poklah maèem, a konji vam bjehu k'o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

11. "Obarah vas k'o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k'o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina.

12. "Stog æu, Izraele, ovako s tobom postupiti, i jer æu tako s tobom postupiti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!"

13. Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar, otkriva èovjeku misao svoju, on tvori zoru i mrak, i penje se na vrh visova zemaljskih, Jahve, Bog nad Vojskama, njegovo je ime.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina