1. olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

2. kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsaV

3. egw men gar wV apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

4. en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

5. paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

6. ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

7. ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristoV

8. wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

9. egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

10. kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

11. nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

12. ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

13. touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina