1. peri de wn egrayate moi kalon anqrwpw gunaikoV mh aptesqai

2. dia de taV porneiaV ekastoV thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

3. th gunaiki o anhr thn ofeilomenhn eunoian apodidotw omoiwV de kai h gunh tw andri

4. h gunh tou idiou swmatoV ouk exousiazei all o anhr omoiwV de kai o anhr tou idiou swmatoV ouk exousiazei all h gunh

5. mh apostereite allhlouV ei mh ti an ek sumfwnou proV kairon ina scolazhte th nhsteia kai th proseuch kai palin epi to auto sunerchsqe ina mh peirazh umaV o satanaV dia thn akrasian umwn

6. touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7. qelw gar pantaV anqrwpouV einai wV kai emauton all ekastoV idion carisma ecei ek qeou oV men outwV oV de outwV

8. legw de toiV agamoiV kai taiV chraiV kalon autoiV estin ean meinwsin wV kagw

9. ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreisson gar estin gamhsai h purousqai

10. toiV de gegamhkosin paraggellw ouk egw all o kurioV gunaika apo androV mh cwrisqhnai

11. ean de kai cwrisqh menetw agamoV h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

12. toiV de loipoiV egw legw ouc o kurioV ei tiV adelfoV gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

13. kai gunh htiV ecei andra apiston kai autoV suneudokei oikein met authV mh afietw auton

14. hgiastai gar o anhr o apistoV en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistoV en tw andri epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

15. ei de o apistoV cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfoV h h adelfh en toiV toioutoiV en de eirhnh keklhken hmaV o qeoV

16. ti gar oidaV gunai ei ton andra swseiV h ti oidaV aner ei thn gunaika swseiV

17. ei mh ekastw wV emerisen o qeoV ekaston wV keklhken o kurioV outwV peripateitw kai outwV en taiV ekklhsiaiV pasaiV diatassomai

18. peritetmhmenoV tiV eklhqh mh epispasqw en akrobustia tiV eklhqh mh peritemnesqw

19. h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsiV entolwn qeou

20. ekastoV en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

21. douloV eklhqhV mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeroV genesqai mallon crhsai

22. o gar en kuriw klhqeiV douloV apeleuqeroV kuriou estin omoiwV kai o eleuqeroV klhqeiV douloV estin cristou

23. timhV hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

24. ekastoV en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para tw qew

25. peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi wV hlehmenoV upo kuriou pistoV einai

26. nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outwV einai

27. dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikoV mh zhtei gunaika

28. ean de kai ghmhV ouc hmarteV kai ean ghmh h parqenoV ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

29. touto de fhmi adelfoi o kairoV sunestalmenoV to loipon estin ina kai oi econteV gunaikaV wV mh econteV wsin

30. kai oi klaionteV wV mh klaionteV kai oi caironteV wV mh caironteV kai oi agorazonteV wV mh kateconteV

31. kai oi crwmenoi tw kosmw toutw wV mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

32. qelw de umaV amerimnouV einai o agamoV merimna ta tou kuriou pwV aresei tw kuriw

33. o de gamhsaV merimna ta tou kosmou pwV aresei th gunaiki

34. memeristai h gunh kai h parqenoV h agamoV merimna ta tou kuriou ina h agia kai swmati kai pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pwV aresei tw andri

35. touto de proV to umwn autwn sumferon legw ouc ina brocon umin epibalw alla proV to euschmon kai euprosedron tw kuriw aperispastwV

36. ei de tiV aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmoV kai outwV ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

37. oV de esthken edraioV en th kardia mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatoV kai touto kekriken en th kardia autou tou threin thn eautou parqenon kalwV poiei

38. wste kai o ekgamizwn kalwV poiei o de mh ekgamizwn kreisson poiei

39. gunh dedetai nomw ef oson cronon zh o anhr authV ean de koimhqh o anhr authV eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

40. makariwtera de estin ean outwV meinh kata thn emhn gnwmhn dokw de kagw pneuma qeou ecein

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina