1. wdh twn anabaqmwn ei mh oti kurioV hn en hmin eipatw dh israhl

2. ei mh oti kurioV hn en hmin en tw epanasthnai anqrwpouV ef' hmaV

3. ara zwntaV an katepion hmaV en tw orgisqhnai ton qumon autwn ef' hmaV

4. ara to udwr katepontisen hmaV ceimarron dihlqen h yuch hmwn

5. ara dihlqen h yuch hmwn to udwr to anupostaton

6. euloghtoV kurioV oV ouk edwken hmaV eiV qhran toiV odousin autwn

7. h yuch hmwn wV strouqion errusqh ek thV pagidoV twn qhreuontwn h pagiV sunetribh kai hmeiV errusqhmen

8. h bohqeia hmwn en onomati kuriou tou poihsantoV ton ouranon kai thn ghn

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina