1. wdh twn anabaqmwn proV se hra touV ofqalmouV mou ton katoikounta en tw ouranw

2. idou wV ofqalmoi doulwn eiV ceiraV twn kuriwn autwn wV ofqalmoi paidiskhV eiV ceiraV thV kuriaV authV outwV oi ofqalmoi hmwn proV kurion ton qeon hmwn ewV ou oiktirhsai hmaV

3. elehson hmaV kurie elehson hmaV oti epi polu eplhsqhmen exoudenwsewV

4. epi pleion eplhsqh h yuch hmwn to oneidoV toiV euqhnousin kai h exoudenwsiV toiV uperhfanoiV

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina