1. eiV to teloV uper thV ogdohV yalmoV tw dauid

2. swson me kurie oti ekleloipen osioV oti wligwqhsan ai alhqeiai apo twn uiwn twn anqrwpwn

3. mataia elalhsen ekastoV proV ton plhsion autou ceilh dolia en kardia kai en kardia elalhsan

4. exoleqreusai kurioV panta ta ceilh ta dolia kai glwssan megalorhmona

5. touV eipontaV thn glwssan hmwn megalunoumen ta ceilh hmwn par' hmwn estin tiV hmwn kurioV estin

6. apo thV talaipwriaV twn ptwcwn kai apo tou stenagmou twn penhtwn nun anasthsomai legei kurioV qhsomai en swthria parrhsiasomai en autw

7. ta logia kuriou logia agna argurion pepurwmenon dokimion th gh kekaqarismenon eptaplasiwV

8. su kurie fulaxeiV hmaV kai diathrhseiV hmaV apo thV geneaV tauthV kai eiV ton aiwna

9. kuklw oi asebeiV peripatousin kata to uyoV sou epoluwrhsaV touV uiouV twn anqrwpwn

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina