1. kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw

2. kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsaV ton isaak kai poreuqhti eiV thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eiV olokarpwsin ef' en twn orewn wn an soi eipw

3. anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV

4. th hmera th trith kai anableyaV abraam toiV ofqalmoiV eiden ton topon makroqen

5. kai eipen abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV

6. elaben de abraam ta xula thV olokarpwsewV kai epeqhken isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama

7. eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin

8. eipen de abraam o qeoV oyetai eautw probaton eiV olokarpwsin teknon poreuqenteV de amfoteroi ama

9. hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn

10. kai exeteinen abraam thn ceira autou labein thn macairan sfaxai ton uion autou

11. kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw

12. kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme

13. kai anableyaV abraam toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou krioV eiV katecomenoV en futw sabek twn keratwn kai eporeuqh abraam kai elaben ton krion kai anhnegken auton eiV olokarpwsin anti isaak tou uiou autou

14. kai ekalesen abraam to onoma tou topou ekeinou kurioV eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurioV wfqh

15. kai ekalesen aggeloV kuriou ton abraam deuteron ek tou ouranou

16. legwn kat' emautou wmosa legei kurioV ou eineken epoihsaV to rhma touto kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme

17. h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV kai klhronomhsei to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn

18. kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV anq' wn uphkousaV thV emhV fwnhV

19. apestrafh de abraam proV touV paidaV autou kai anastanteV eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen abraam epi tw freati tou orkou

20. egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou

21. ton wx prwtotokon kai ton baux adelfon autou kai ton kamouhl patera surwn

22. kai ton casad kai ton azau kai ton faldaV kai ton iedlaf kai ton baqouhl

23. kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam

24. kai h pallakh autou h onoma rehma eteken kai auth ton tabek kai ton gaam kai ton tocoV kai ton mwca

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina