1. ouai toiV exouqenousin siwn kai toiV pepoiqosin epi to oroV samareiaV apetrughsan arcaV eqnwn kai eishlqon autoi oikoV tou israhl

2. diabhte panteV kai idete kai dielqate ekeiqen eiV emaq rabba kai katabhte ekeiqen eiV geq allofulwn taV kratistaV ek paswn twn basileiwn toutwn ei pleona ta oria autwn estin twn umeterwn oriwn

3. oi ercomenoi eiV hmeran kakhn oi eggizonteV kai efaptomenoi sabbatwn yeudwn

4. oi kaqeudonteV epi klinwn elefantinwn kai kataspatalwnteV epi taiV strwmnaiV autwn kai esqonteV erifouV ek poimniwn kai moscaria ek mesou boukoliwn galaqhna

5. oi epikrotounteV proV thn fwnhn twn organwn wV estwta elogisanto kai ouc wV feugonta

6. oi pinonteV ton diulismenon oinon kai ta prwta mura criomenoi kai ouk epascon ouden epi th suntribh iwshf

7. dia touto nun aicmalwtoi esontai ap' archV dunastwn kai exarqhsetai cremetismoV ippwn ex efraim

8. oti wmosen kurioV kaq' eautou dioti bdelussomai egw pasan thn ubrin iakwb kai taV cwraV autou memishka kai exarw polin sun pasin toiV katoikousin authn

9. kai estai ean upoleifqwsin deka andreV en oikia mia kai apoqanountai kai upoleifqhsontai oi kataloipoi

10. kai lhmyontai oi oikeioi autwn kai parabiwntai tou exenegkai ta osta autwn ek tou oikou kai erei toiV proesthkosi thV oikiaV ei eti uparcei para soi kai erei ouketi kai erei siga eneka tou mh onomasai to onoma kuriou

11. dioti idou kurioV entelletai kai pataxei ton oikon ton megan qlasmasin kai ton oikon ton mikron ragmasin

12. ei diwxontai en petraiV ippoi ei parasiwphsontai en qhleiaiV oti umeiV exestreyate eiV qumon krima kai karpon dikaiosunhV eiV pikrian

13. oi eufrainomenoi ep' oudeni logw oi legonteV ouk en th iscui hmwn escomen kerata

14. dioti idou egw epegeirw ef' umaV oikoV tou israhl eqnoV kai ekqliyousin umaV tou mh eiselqein eiV emaq kai ewV tou ceimarrou twn dusmwn

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina