1. outwV edeixen moi kurioV kai idou aggoV ixeutou

2. kai eipen ti su blepeiV amwV kai eipa aggoV ixeutou kai eipen kurioV proV me hkei to peraV epi ton laon mou israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton

3. kai ololuxei ta fatnwmata tou naou en ekeinh th hmera legei kurioV poluV o peptwkwV en panti topw epirriyw siwphn

4. akousate dh tauta oi ektribonteV eiV to prwi penhta kai katadunasteuonteV ptwcouV apo thV ghV

5. oi legonteV pote dieleusetai o mhn kai empolhsomen kai ta sabbata kai anoixomen qhsaurouV tou poihsai mikron metron kai tou megalunai staqmia kai poihsai zugon adikon

6. tou ktasqai en arguriw ptwcouV kai tapeinon anti upodhmatwn kai apo pantoV genhmatoV emporeusomeqa

7. omnuei kurioV kaq' uperhfaniaV iakwb ei epilhsqhsetai eiV neikoV panta ta erga umwn

8. kai epi toutoiV ou taracqhsetai h gh kai penqhsei paV o katoikwn en auth kai anabhsetai wV potamoV sunteleia kai katabhsetai wV potamoV aiguptou

9. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV o qeoV kai dusetai o hlioV meshmbriaV kai suskotasei epi thV ghV en hmera to fwV

10. kai metastreyw taV eortaV umwn eiV penqoV kai pasaV taV wdaV umwn eiV qrhnon kai anabibw epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalhn falakrwma kai qhsomai auton wV penqoV agaphtou kai touV met' autou wV hmeran odunhV

11. idou hmerai ercontai legei kurioV kai exapostelw limon epi thn ghn ou limon artou oude diyan udatoV alla limon tou akousai logon kuriou

12. kai saleuqhsontai udata ewV qalasshV kai apo borra ewV anatolwn peridramountai zhtounteV ton logon kuriou kai ou mh eurwsin

13. en th hmera ekeinh ekleiyousin ai parqenoi ai kalai kai oi neaniskoi en diyei

14. oi omnuonteV kata tou ilasmou samareiaV kai oi legonteV zh o qeoV sou dan kai zh o qeoV sou bhrsabee kai pesountai kai ou mh anastwsin eti

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina