17. pasa dosiV agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroV twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophV aposkiasma

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina