22. kai ta kat' auton de anagegraptai en toiV emprosqen cronoiV peri twn hmarthkotwn kai hsebhkotwn eiV ton kurion para pan eqnoV kai basileian kai a eluphsan auton en aisqhsei kai oi logoi tou kuriou anesthsan epi israhl

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina