1. Pál, aki nem emberektõl, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus, és az õt a halálából föltámasztó Atyaisten által apostol,

2. és minden itteni testvér Galácia egyházainak:

3. Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól,

4. aki odaadta magát bûneinkért, hogy kiragadjon minket ebbõl a jelen gonosz világból, Istenünk és Atyánk rendelése szerint.

5. Övé legyen a dicsõség örökkön-örökké! Amen.

6. Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz,

7. jóllehet nincs más, legföljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát.

8. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!

9. Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tõlünk hallottatok, átkozott legyen!

10. Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.

11. Biztosítalak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertõl való.

12. Hiszen nem embertõl kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.

13. Hallhattátok már, hogy azelõtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és a romlására törtem.

14. A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert fölöttébb buzgó követõje voltam atyáim hagyományainak.

15. De amikor tetszett annak, aki már születésemtõl fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott,

16. hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre,

17. és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelõdeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.

18. Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig.

19. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.

20. Amit itt írok, Isten elõtt mondom, nem hazugság.

21. Azután elmentem Szíria és Kilikia tartományba.

22. Júdea Krisztusban hívõ egyházai tehát személyesen nem ismertek meg.

23. Csak hallomásból tudták rólam: Aki valamikor üldözött bennünket, most hirdeti a hitet, amelynek azelõtt a romlására tört.

24. És magasztalták értem az Istent!

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina