1. Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát.

2. Ez szülte neki Szimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suáchot.

3. Joksán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak: az asuriták, a letusiták és a leummiták.

4. Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak.

5. Ábrahám egész vagyonát Izsáknak adta.

6. Ábrahám mellékfeleségének fiait Ábrahám ajándékokkal látta el, és még életében elküldte õket fiától, Izsáktól, kelet felé, a keleti vidékre.

7. Ábrahám életkora 175 esztendõt tett ki.

8. Ábrahám áldással teli korban, megöregedve és az életet megelégelve halt meg, és megtért nemzetségéhez.

9. Fiai, Izsák és Izmael a machpelai barlangban temették el, a hetita Efron, Cochár fia telkén, Mamrétól keletre,

10. azon a telken, amelyet Ábrahám a hetitáktól megvásárolt. Ott temették el Ábrahámot és feleségét.

11. Ábrahám halála után Isten megáldotta a fiát, Izsákot. Izsák a Lachai-Roi forrásnál lakott.

12. Ezek az utódai Izmaelnek, Ábrahám fiának, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült Ábrahámnak.

13. Ezek Izmael fiainak nevei nevük és nemzetségük rendje szerint: Izmael elsõszülötte Nebajot, azután Kedár, Adbeel és Mibszám,

14. Misma, Duma és Massza,

15. Hadad, Tema, Jetur, Nafis és Kedma.

16. Ezek Izmael fiai, és ez a nevük szállásuk és táborhelyük szerint, tizenkét törzsfõ törzseik szerint.

17. Izmael életkora 137 évet tett ki, akkor hunyt el. Meghalt és megtért nemzetségéhez.

18. Lakóhelye Havilától Surig terjedt, ami Egyiptomtól keletre Asszur irányában fekszik. Testvéreivel szemben telepedett le.

19. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának családi története. Ábrahám nemzette Izsákot.

20. Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nõvérét feleségül vette.

21. Izsák imádkozott az Úrhoz feleségéért, mert meddõ volt. Az Úr meghallgatta, és felesége fogant.

22. Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt mondta: "Ha így áll a dolog, miért élek még?!" Elment tehát, hogy megkérdezze az Urat;

23. az Úr ezt válaszolta: "Két nép van a méhedben, méhedbõl két törzs válik el: az egyik törzs legyõzi a másikat és az idõsebb szolgálni fog a fiatalabbnak." -

24. Amikor eljött a szülés ideje, ikrek voltak a méhében.

25. Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték.

26. Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek.

27. A gyermekek felnõttek: Ézsau bátor vadász lett, a puszta embere, Jákob pedig egyszerû ember, aki sátránál maradt.

28. Izsák Ézsaut szerette, mert szívesen evett vadat. Rebekka ellenben Jákobot szerette.

29. Egy alkalommal Jákob ételt készített. Ézsau éppen kimerülten jött haza a mezõrõl.

30. Ézsau így szólt Jákobhoz: "Adj gyorsan ebbõl a vörösbõl, ebbõl a vörös (étel)bõl itt, mert nagyon kimerült vagyok." Ezért elnevezték Edomnak.

31. "Elõbb add el nekem elsõszülöttségi jogodat" - válaszolta Jákob.

32. Ézsau így szólt: "Na, úgyis meghalok, mit használ nekem az elsõszülöttségi jog?"

33. "Esküdj meg elõbb!" - mondta Jákob. Erre megesküdött, és így eladta elsõszülöttségi jogát Jákobnak.

34. Jákob pedig adott neki kenyeret és lencsefõzeléket. Evett és ivott, felállt és kiment. Ilyen kevésre becsülte Ézsau az elsõszülöttség jogát.

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina