1. Izrael tehát elindult mindenével, amije volt. Beersebába érve áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének.

2. Isten éjjeli látomásban így szólt Izraelhez: "Jákob, Jákob!" Õ felelt: "Itt vagyok!"

3. Azt mondta: "Isten vagyok, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek,

4. és magam is lemegyek veled Egyiptomba, majd ismét fölvezetlek ide. József fogja le majd a szemedet!"

5. Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket.

6. Magukkal vitték nyájaikat és vagyonukat is, amit Kánaán földjén szereztek. Így értek Egyiptomba: Jákob és vele együtt egész nemzetsége.

7. Magával vitte fiait és unokáit, lányait és leányunokáit és egész nemzetségét Egyiptomba.

8. Izrael fiainak, akik Egyiptomba mentek, ezek a nevei: Jákob és fiai: az elsõszülött Ruben.

9. Ruben fiai voltak: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi.

10. Simeon fiai voltak: Jemuel, Jámin, Ohád, Jachin, Cochár és Saul, a kánaánita nõ fia.

11. Lévi fiai voltak: Gerson, Kehát és Merári.

12. Júda fiai voltak: Er, Onan, Sela, Perec és Szerach. (Er és Onan meghaltak Kánaán földjén.) Perec fiai voltak: Hecron és Hamul.

13. Isszachár fiai voltak: Tola, Puvva, Jasub és Simron.

14. Zebulon fiai voltak: Szered, Elon és Jachleel.

15. Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Aramban szült Jákobnak, s hozzá még leánya, Dina. Összesen harminchárom fiú és leány.

16. Gád fiai voltak: Cefon, Haggi, Suni, Ecbon, Eri, Arodi és Areli.

17. Áser fiai voltak: Jimna, Jisva, Jisvi és Beria, s a nõvére, Szerach. Beria fiai voltak: Héber és Malkiel.

18. Ezek Szilpa fiai, akit Lábán lányának, Leának adott. Õ ezeket szülte Jákobnak. Összesen tizenhat személy.

19. Ráchelnek, Jákob feleségének fiai voltak: József és Benjamin.

20. Józsefnek Egyiptom földjén Manassze és Efraim született. Asznát, Poti-Ferasznak, az oni papnak a leánya szülte neki õket.

21. Benjamin fiai voltak: Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Echi, Ros, Mupim, Huppim és Ard.

22. Ezek Ráchel fiai, akiket Jákobnak szült. Összesen tizennégy személy.

23. Dán fia Husim volt.

24. Naftali fiai voltak: Jachceel, Guni, Icer és Sillem.

25. Ezek a fiai Bilhának, akit Lábán leányának, Ráchelnek adott. Ezeket szülte Jákobnak. Összesen hét személy.

26. Jákob vérbeli leszármazottainak a száma, akik vele Egyiptomba átköltöztek, Jákob fiainak feleségei nélkül hatvanhat személyt tett ki.

27. Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki.

28. (Izrael) elõre küldte Júdát Józsefhez, hogy jöjjön eléje Gósenbe. Mikor megérkeztek Gósenbe,

29. József szekerekbe fogatott és atyja elé ment Gósenbe. Amikor az megjelent elõtte, a nyakába borult és sokáig sírt ott.

30. Aztán Izrael ezt mondta Józsefnek: "Most már szívesen halok meg, mert láttam arcodat és tudom, hogy még élsz."

31. József pedig így szólt testvéreihez és atyja családjához: "Fölmegyek, hírt viszek a fáraónak és jelentem neki: Testvéreim és atyám családja, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám.

32. Az emberek juhpásztorok, állattenyésztéssel foglalkoznak, s magukkal hozzák juhaikat, barmaikat és minden vagyonukat.

33. Ha tehát a fáraó hívat benneteket és megkérdezi, hogy mi a foglalkozásotok,

34. így válaszoljatok: Szolgáid állattenyésztéssel foglalkoznak gyermekkoruktól fogva mostanáig, mi és már atyáink is, hogy így Gósen földjén maradhassatok. Az egyiptomiak ugyanis irtóznak minden juhpásztortól."

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina