1. Bizonyos idõ múlva Egyiptom királyának pohárnoka és sütõmestere vétettek uruk, Egyiptom királya ellen.

2. A fáraó megharagudott a két tisztviselõre, a fõpohárnokra és a fõsütõmesterre,

3. és börtönbe vetette õket a testõrség parancsnokának házában, oda, ahol Józsefet is fogva tartották.

4. A testõrség parancsnoka Józsefet bízta meg szolgálatukkal. Egy ideig börtönben voltak.

5. Egyszer mindkettõnek ugyanazon az éjjel álma volt, olyan álma, amelyiknek mindkettõjük számára különös jelentõsége volt: az egyiptomi király fõpohárnoka és fõsütõmestere számára, akik börtönben ültek.

6. József másnap reggel a börtönbe ment, s látta, hogy le vannak törve.

7. Megkérdezte a fáraó tisztségviselõit, akik urának házában vele együtt fogva voltak, s így szólt: "Miért vágtok ma olyan bús arcot?"

8. "Álmot láttunk - felelték azok -, és nincs itt senki, aki megfejtené." József ezt mondta: "Az álom megfejtése nemde Isten dolga? De azért mondjátok el!"

9. A fõpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek e szavakkal: "Álmomban egy szõlõtõkét láttam magam elõtt.

10. A tõkén három vesszõ volt. Amikor kirügyezett, kinyílt a virágja is, és a szõlõfürtök érett szemeket hoztak.

11. A fáraó pohara a kezemben volt, vettem a bogyókat, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraónak nyújtottam.

12. József azt felelte, hogy ez a jelentése: "A három vesszõ három napot jelent.

13. Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelõtt, amikor pohárnoka voltál.

14. Gondolj rám is, ha majd jól megy a sorod! Gyakorolj kegyet velem, emlékezzél meg rólam a fáraó elõtt, és szabadíts ki ebbõl a házból,

15. mivel elraboltak a héberek földjérõl, s itt sem követtem el semmit, amiért börtönbe kellett volna vetni engem."

16. A fõsütõmester látta, hogy kedvezõ magyarázatot adott, ezért így szólt Józsefhez: "Álmomban olyan volt, mintha a fejemen három kosarat vittem volna finom süteménnyel.

17. A legfelsõ kosárban mindenféle étel volt, amelyet a pék a fáraónak készített. De madarak jöttek, és felfalták a fejemen levõ kosárból."

18. József feleletül így szólt: "A megfejtés ez: a három kosár három napot jelent.

19. Három nap múlva a fáraó fölemeli fejedet, felakasztat egy oszlopra és a húsodat a madarak szedik le rólad."

20. Harmadnap a fáraó születésnapja alkalmából lakomát rendezett összes udvari tisztviselõje számára. Udvari tisztviselõi jelenlétében fölemelte a fõpohárnok fejét és a fõsütõmester fejét.

21. A fõpohárnokot újra visszahelyezte hivatalába, újra nyújthatta a poharat a fáraónak.

22. A fõsütõmestert pedig felakasztatta, ahogy József az álmot értelmezte.

23. A fõpohárnok azonban nem gondolt többé Józsefre, hanem elfelejtette.

“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina