pronađen 23 Rezultati za: mhte

 • kai apekriqh h gunh hV hn o uioV o zwn kai eipen proV ton basilea oti etaracqh h mhtra authV epi tw uiw authV kai eipen en emoi kurie dote auth to paidion kai qanatw mh qanatwshte auton kai auth eipen mhte emoi mhte auth estw dielete (I Reis 3, 26)
 • kai prosuywsai ta teich ierousalhm kai uywsai uyoV mega ana meson thV akraV kai thV polewV eiV to diacwrizein authn thV polewV ina h auth kata monaV opwV mhte agorazwsin mhte pwlwsin (I Macabeus 12, 36)

 • oqen kathgoroumenoV upo twn filwn proV ton eupatora kai prodothV par' ekasta akouwn dia to thn kupron empisteuqenta upo tou filomhtoroV eklipein kai proV antiocon ton epifanh anacwrhsai mhte eugenh thn exousian eugenisaV farmakeusaV eauton exelipen ton bion (II Macabeus 10, 13)

 • mhte ean tiV auto orqon sthsh di' eautou kinhqhsetai mhte ean kliqh ou mh orqwqh all' wsper nekroiV ta dwra autoiV paratiqetai (Baruc 6, 27)

 • opwV mhdeiV mhte dikazhtai mhte elegch mhdeiV o de laoV mou wV antilegomenoV iereuV (Oséias 4, 4)

 • egw de legw umin mh omosai olwV mhte en tw ouranw oti qronoV estin tou qeou (São Mateus 5, 34)

 • mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eiV ierosoluma oti poliV estin tou megalou basilewV (São Mateus 5, 35)
 • mhte en th kefalh sou omoshV oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai (São Mateus 5, 36)

 • hlqen gar iwannhV mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei (São Mateus 11, 18)

 • kai sunercetai palin ocloV wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein (São Marcos 3, 20)

 • elhluqen gar iwannhV o baptisthV mhte arton esqiwn mhte oinon pinwn kai legete daimonion ecei (São Lucas 7, 33)

 • kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdouV mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein (São Lucas 9, 3)
“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina