1. makkabaioV de kai oi sun autw tou kuriou proagontoV autouV to men ieron ekomisanto kai thn polin

2. touV de kata thn agoran bwmouV upo twn allofulwn dedhmiourghmenouV eti de temenh kaqeilan

3. kai ton new kaqarisanteV eteron qusiasthrion epoihsan kai purwsanteV liqouV kai pur ek toutwn labonteV anhnegkan qusiaV meta dieth cronon kai qumiama kai lucnouV kai twn artwn thn proqesin epoihsanto

4. tauta de poihsanteV hxiwsan ton kurion pesonteV epi koilian mhketi peripesein toioutoiV kakoiV all' ean pote kai amartwsin up' autou meta epieikeiaV paideuesqai kai mh blasfhmoiV kai barbaroiV eqnesin paradidosqai

5. en h de hmera o newV upo allofulwn ebebhlwqh sunebh kata thn authn hmeran ton kaqarismon genesqai tou naou th pempth kai eikadi tou autou mhnoV oV estin caseleu

6. kai met' eufrosunhV hgon hmeraV oktw skhnwmatwn tropon mnhmoneuonteV wV pro mikrou cronou thn twn skhnwn eorthn en toiV oresin kai en toiV sphlaioiV qhriwn tropon hsan nemomenoi

7. dio qursouV kai kladouV wraiouV eti de kai foinikaV econteV umnouV aneferon tw euodwsanti kaqarisqhnai ton eautou topon

8. edogmatisan de meta koinou prostagmatoV kai yhfismatoV panti tw twn ioudaiwn eqnei kat' eniauton agein tasde taV hmeraV

9. kai ta men thV antiocou tou prosagoreuqentoV epifanouV teleuthV outwV eicen

10. nuni de ta kata ton eupatora antiocon uion de tou asebouV genomenon dhlwsomen auta suntemnonteV ta suneconta twn polemwn kaka

11. outoV gar paralabwn thn basileian anedeixen epi twn pragmatwn lusian tina koilhV de suriaV kai foinikhV strathgon prwtarcon

12. ptolemaioV gar o kaloumenoV makrwn to dikaion sunthrein prohgoumenoV proV touV ioudaiouV dia thn gegonuian eiV autouV adikian epeirato ta proV autouV eirhnikwV diexagein

13. oqen kathgoroumenoV upo twn filwn proV ton eupatora kai prodothV par' ekasta akouwn dia to thn kupron empisteuqenta upo tou filomhtoroV eklipein kai proV antiocon ton epifanh anacwrhsai mhte eugenh thn exousian eugenisaV farmakeusaV eauton exelipen ton bion

14. gorgiaV de genomenoV strathgoV twn topwn exenotrofei kai par' ekasta proV touV ioudaiouV epolemotrofei

15. omou de toutw kai oi idoumaioi egkrateiV epikairwn ocurwmatwn onteV egumnazon touV ioudaiouV kai touV fugadeusantaV apo ierosolumwn proslabomenoi polemotrofein epeceiroun

16. oi de peri ton makkabaion poihsamenoi litaneian kai axiwsanteV ton qeon summacon autoiV genesqai epi ta twn idoumaiwn ocurwmata wrmhsan

17. oiV kai prosbalonteV eurwstwV egkrateiV egenonto twn topwn pantaV te touV epi tw teicei macomenouV hmunanto katesfazon te touV empiptontaV aneilon de ouc htton twn dismuriwn

18. sumfugontwn de ouk elatton twn enakisciliwn eiV duo purgouV ocurouV eu mala kai panta ta proV poliorkian econtaV

19. o makkabaioV eiV epeigontaV topouV apolipwn simwna kai iwshpon eti de kai zakcaion kai touV sun autw ikanouV proV thn toutwn poliorkian autoV ecwrisqh

20. oi de peri ton simwna filargurhsanteV upo tinwn twn en toiV purgoiV epeisqhsan arguriw eptakiV de muriaV dracmaV labonteV eiasan tinaV diarruhnai

21. prosaggelentoV de tw makkabaiw peri tou gegonotoV sunagagwn touV hgoumenouV tou laou kathgorhsen wV arguriou peprakan touV adelfouV touV polemiouV kat' autwn apolusanteV

22. toutouV men oun prodotaV genomenouV apekteinen kai paracrhma touV duo purgouV katelabeto

23. toiV de oploiV ta panta en taiV cersin euodoumenoV apwlesen en toiV dusin ocurwmasin pleiouV twn dismuriwn

24. timoqeoV de o proteron htthqeiV upo twn ioudaiwn sunagagwn xenaV dunameiV pamplhqeiV kai touV thV asiaV genomenouV ippouV sunaqroisaV ouk oligouV parhn wV dorialwton lhmyomenoV thn ioudaian

25. oi de peri ton makkabaion suneggizontoV autou proV iketeian tou qeou gh taV kefalaV katapasanteV kai taV osfuaV sakkoiV zwsanteV

26. epi thn apenanti tou qusiasthriou krhpida prospesonteV hxioun ilewV autoiV genomenon ecqreusai toiV ecqroiV autwn kai antikeisqai toiV antikeimenoiV kaqwV o nomoV diasafei

27. genomenoi de apo thV dehsewV analabonteV ta opla prohgon apo thV polewV epi pleion suneggisanteV de toiV polemioiV ef' eautwn hsan

28. arti de thV anatolhV diaceomenhV prosebalon ekateroi oi men egguon econteV euhmeriaV kai nikhV meta arethV thn epi ton kurion katafughn oi de kaqhgemona twn agwnwn tattomenoi ton qumon

29. genomenhV de karteraV machV efanhsan toiV upenantioiV ex ouranou ef' ippwn crusocalinwn andreV pente diaprepeiV kai afhgoumenoi twn ioudaiwn

30. oi kai ton makkabaion meson labonteV kai skepazonteV taiV eautwn panopliaiV atrwton diefulatton eiV de touV upenantiouV toxeumata kai keraunouV exerriptoun dio sugcuqenteV aorasia diekoptonto tarachV peplhrwmenoi

31. katesfaghsan de dismurioi proV toiV pentakosioiV ippeiV de exakosioi

32. autoV de o timoqeoV sunefugen eiV gazara legomenon ocurwma eu mala frourion strathgountoV ekei caireou

33. oi de peri ton makkabaion asmenoi periekaqisan to frourion hmeraV tessaraV

34. oi de endon th erumnothti tou topou pepoiqoteV uperagan eblasfhmoun kai logouV aqemitouV proiento

35. upofainoushV de thV pempthV hmeraV eikosi neaniai twn peri ton makkabaion purwqenteV toiV qumoiV dia taV blasfhmiaV prosbalonteV tw teicei arrenwdwV kai qhriwdei qumw ton empiptonta ekopton

36. eteroi de omoiwV prosanabanteV en tw perispasmw proV touV endon enepimprwn touV purgouV kai puraV anaptonteV zwntaV touV blasfhmouV katekaion oi de taV pulaV diekopton eisdexamenoi de thn loiphn taxin prokatelabonto thn polin

37. kai ton timoqeon apokekrummenon en tini lakkw katesfaxan kai ton toutou adelfon cairean kai ton apollofanhn

38. tauta de diapraxamenoi meq' umnwn kai exomologhsewn eulogoun tw kuriw tw megalwV euergetounti ton israhl kai to nikoV autoiV didonti

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina