pronađen 276 Rezultati za: hmeiV

 • kai elqonteV proV auton eipan oide hmeiV soi oiketai (Gênesis 50, 18)

 • kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei (Êxodo 10, 26)

 • kai katebiazonto oi aiguptioi ton laon spoudh ekbalein autouV ek thV ghV eipan gar oti panteV hmeiV apoqnhskomen (Êxodo 12, 33)

 • kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn (Êxodo 16, 7)

 • kai eipen mwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq' hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq' hmwn o goggusmoV umwn estin all' h kata tou qeou (Êxodo 16, 8)

 • kai eipan oi andreV ekeinoi proV auton hmeiV akaqartoi epi yuch anqrwpou mh oun usterhswmen prosenegkai to dwron kuriw kata kairon autou en mesw uiwn israhl (Números 9, 7)

 • kai eipen mwushV tw iwbab uiw ragouhl tw madianith tw gambrw mwush exairomen hmeiV eiV ton topon on eipen kurioV touton dwsw umin deuro meq' hmwn kai eu se poihsomen oti kurioV elalhsen kala peri israhl (Números 10, 29)

 • kai orqrisanteV to prwi anebhsan eiV thn korufhn tou orouV legonteV idou oide hmeiV anabhsomeqa eiV ton topon on eipen kurioV oti hmartomen (Números 14, 40)

 • kai nun deuro arasai moi ton laon touton oti iscuei outoV h hmeiV ean dunwmeqa pataxai ex autwn kai ekbalw autouV ek thV ghV oti oida ouV ean euloghshV su euloghntai kai ouV ean katarash su kekathrantai (Números 22, 6)

 • kai hmeiV enoplisamenoi profulakh proteroi twn uiwn israhl ewV an agagwmen autouV eiV ton eautwn topon kai katoikhsei h aposkeuh hmwn en polesin teteicismenaiV dia touV katoikountaV thn ghn (Números 32, 17)

 • hmeiV diabhsomeqa enwplismenoi enanti kuriou eiV ghn canaan kai dwsete thn katascesin hmin en tw peran tou iordanou (Números 32, 32)

 • pou hmeiV anabainomen oi adelfoi umwn apesthsan umwn thn kardian legonteV eqnoV mega kai polu kai dunatwteron hmwn kai poleiV megalai kai teteicismenai ewV tou ouranou alla kai uiouV gigantwn ewrakamen ekei (Deuteronômio 1, 28)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina