pronađen 276 Rezultati za: hmeiV

 • kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw orei tw agiw (II São Pedro 1, 18)

 • hmeiV oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eiV thn zwhn oti agapwmen touV adelfouV o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw (I São João 3, 14)

 • en toutw egnwkamen thn agaphn oti ekeinoV uper hmwn thn yuchn autou eqhken kai hmeiV ofeilomen uper twn adelfwn taV yucaV tiqenai (I São João 3, 16)

 • hmeiV ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oV ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV (I São João 4, 6)

 • en toutw estin h agaph ouc oti hmeiV hgaphsamen ton qeon all oti autoV hgaphsen hmaV kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn (I São João 4, 10)

 • agaphtoi ei outwV o qeoV hgaphsen hmaV kai hmeiV ofeilomen allhlouV agapan (I São João 4, 11)

 • kai hmeiV teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou (I São João 4, 14)

 • kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw (I São João 4, 16)

 • en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera thV krisewV oti kaqwV ekeinoV estin kai hmeiV esmen en tw kosmw toutw (I São João 4, 17)

 • hmeiV agapwmen auton oti autoV prwtoV hgaphsen hmaV (I São João 4, 19)

 • hmeiV oun ofeilomen apolambanein touV toioutouV ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia (III São João 1, 8)

 • dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin (III São João 1, 12)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina