pronađen 597 Rezultati za: rijeèi

 • Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreæi: "Ovo je krv Saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih rijeèi." (Knjiga Izlaska 24, 8)

 • Kad narod èu ove oštre rijeèi, poèe tugovati. I nitko više ne stavi na se svoga nakita. (Knjiga Izlaska 33, 4)

 • Reèe Jahve Mojsiju: "Okleši dvije kamene ploèe kao i prijašnje pa æu ja na ploèe napisati rijeèi koje su bile na prvim ploèama što si ih razbio. (Knjiga Izlaska 34, 1)

 • Zapiši ove rijeèi", reèe Jahve Mojsiju, "jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez." (Knjiga Izlaska 34, 27)

 • Mojsije ostade ondje s Jahvom èetrdeset dana i èetrdeset noæi. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploèe ispisao rijeèi Saveza - Deset zapovijedi. (Knjiga Izlaska 34, 28)

 • "Zgriješi li tko tako što èuje rijeèi proklinjanja a odbije da svjedoèi iako je mogao biti svjedokom jer je ili sam vidio ili doznao pa tako nosi krivnju na sebi; (Levitski zakonik 5, 1)

 • Ne smijete odlaziti s ulaza u Šator sastanka da ne pomrete, jer na vama je Jahvino ulje pomazanja." Oni uèine po rijeèi Mojsijevoj. (Levitski zakonik 10, 7)

 • Mojsije izaðe i kaza narodu Jahvine rijeèi. Onda skupi sedamdeset muževa izmeðu narodnih starješina i smjesti ih oko Šatora. (Knjiga Brojeva 11, 24)

 • reèe Jahve: "Saslušajte rijeèi moje: Naðe li se meðu vama prorok, u viðenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram. (Knjiga Brojeva 12, 6)

 • "Opraštam po rijeèi tvojoj", reèe Jahve. (Knjiga Brojeva 14, 20)

 • Kad je Mojsije prenio te rijeèi svim Izraelcima, narod se uvelike ražalosti. (Knjiga Brojeva 14, 39)

 • A kad on završi sve te rijeèi, tlo se pod njima raspukne; (Knjiga Brojeva 16, 31)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina