pronađen 597 Rezultati za: rijeèi

 • Kad Anðeo Jahvin izreèe te rijeèi svim Izraelcima, narod zakuka i zaplaka. (Knjiga o sucima 2, 4)

 • U vaše je ruke Jahve predao knezove midjanske, Oreba i Zeeba. Može li se usporediti moje djelo s onim što ste vi uèinili?" Na te rijeèi utiša se njihova srdžba prema njemu. (Knjiga o sucima 8, 3)

 • Ali kralj Amonaca ne posluša rijeèi što mu ih je poruèio Jiftah. (Knjiga o sucima 11, 28)

 • Ne govorite mnogo hvastavih rijeèi, neka ne izlazi drskost iz usta vaših, jer Jahve je sveznajuæi Bog, pravo on prosuðuje djela. (Prva knjiga o Samuelu 2, 3)

 • Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih rijeèi padne na zemlju. (Prva knjiga o Samuelu 3, 19)

 • Samuel ponovi sve Jahvine rijeèi narodu koji je od njega tražio kralja. (Prva knjiga o Samuelu 8, 10)

 • A Šaul odgovori ovako: "Nisam li ja od Benjaminova plemena, najmanjega plemena Izraelova? A moj rod nije li najneznatniji izmeðu svih rodova Benjaminova plemena? Zašto mi, dakle, govoriš takve rijeèi?" (Prva knjiga o Samuelu 9, 21)

 • Kad je Šaul èuo te rijeèi, duh Jahvin siðe na njega i silan gnjev uskipje u njemu. (Prva knjiga o Samuelu 11, 6)

 • Jednom Samuel reèe Šaulu: "Mene je Jahve poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Poslušaj, dakle, rijeèi Jahvine. (Prva knjiga o Samuelu 15, 1)

 • Zašto nisi poslušao rijeèi Jahvine? Zašto si se bacio na plijen i uèinio ono što je zlo u Jahvinim oèima?" (Prva knjiga o Samuelu 15, 19)

 • Dok je s njima govorio, gle, onaj izazivaè (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) iziðe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste rijeèi kao prije. I David ih je èuo. (Prva knjiga o Samuelu 17, 23)

 • I Šaulove sluge ponoviše te rijeèi Davidu, ali im David odgovori: "Zar je u vašim oèima malenkost postati kraljev zet? Ja sam samo siromah i mali èovjek!" (Prva knjiga o Samuelu 18, 23)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina