pronađen 597 Rezultati za: rijeèi

 • Saberite k meni sve starješine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uši kažem ove rijeèi te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju. (Ponovljeni zakon 31, 28)

 • A onda, na uši sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja rijeèi ove pjesme: (Ponovljeni zakon 31, 30)

 • "Slušajte, nebesa, sad æu govoriti; èuj, zemljo, rijeèi usta mojih! (Ponovljeni zakon 32, 1)

 • Doðe Mojsije s Jošuom, sinom Nunovim, te izgovori u uši naroda rijeèi ove pjesme. (Ponovljeni zakon 32, 44)

 • Kad Mojsije izgovori sve ove rijeèi svemu Izraelu, (Ponovljeni zakon 32, 45)

 • reèe im: "U srca svoja usadite sve rijeèi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas; naredite sinovima svojim da ih drže vršeæi sve rijeèi ovoga Zakona. (Ponovljeni zakon 32, 46)

 • TÓa nije to za vas prazna rijeè jer ona je vaš život. Zbog ove rijeèi živjet æete dugo na zemlji koju æete, prešavši Jordan, zaposjesti." (Ponovljeni zakon 32, 47)

 • Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih rijeèi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!" (Jošua 1, 18)

 • Tada reèe Jošua Izraelcima: "Priðite i èujte rijeèi Jahve, Boga svojega." (Jošua 3, 9)

 • Kad sveæenik Pinhas, knezovi zbora i glavari izraelskih plemena koji su bili s njim èuše rijeèi koje im rekoše sinovi Gadovi, sinovi Rubenovi i sinovi Manašeovi, umiriše se. (Jošua 22, 30)

 • Jošua upisa te rijeèi u Knjigu zakona Božjega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Jahvinu. (Jošua 24, 26)

 • Zatim reèe Jošua svemu narodu: "Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom jer je èuo rijeèi što ih je govorio Jahve; on æe biti svjedok da ne zatajite Boga svoga." (Jošua 24, 27)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina