1. Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošæu da vješto izvedu sve poslove oko podizanja Svetišta obave sve kako je Jahve naredio."

2. Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one što ih je Jahve obdario vještinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga.

3. Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,

4. svi majstori koji su gradili Svetište doðu - svaki s posla na kojem je radio -

5. i reknu Mojsiju: "Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvoðenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo."

6. Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: "Neka više nijedan èovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za Svetište!" Tako ustave narod te nije donosio novih darova.

7. Što imahu bijaše dosta da se izvede sve djelo; i još je pretjecalo.

8. I tako najvještiji ljudi meðu radnicima naprave Prebivalište. Naèine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina.

9. Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere.

10. Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom.

11. Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno naèine petlje od modre vune; jednako ih naèine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela;

12. naèine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge.

13. Onda naprave pedeset zlatnih kopèa pa sastave zavjese kopèama jednu s drugom. Tako je Prebivalište bilo kao jedna cjelina.

14. Zatim za Šator povrh Prebivališta naèine zavjese od kostrijeti; naèine ih jedanaest.

15. Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere.

16. Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se.

17. Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset naèine na rubu drugoga komada.

18. Naèine i pedeset kopèa od tuèa da sastave Šator zajedno, tako da bude jedna cjelina.

19. Zatim naprave pokrov za Šator od uèinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža.

20. Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagremova drva.

21. Duljina je svake trenice bila deset lakata, a širina lakat i pol.

22. Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator.

23. Trenice za Prebivalište napravili su ovako: dvadeset trenica za južnu stranu;

24. napravili su èetrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica - dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku slijedeæu trenicu za njezina dva klina.

25. Za drugu, sjevernu, stranu Prebivališta naprave dvadeset trenica

26. i za njih èetrdeset podnožja od srebra - dva podnožja pod prvu trenicu, a po dva podnožja pod svaku slijedeæu trenicu.

27. Prebivalištu straga, prema zapadu, napraviše šest trenica.

28. Naprave i dvije trenice za uglove Prebivališta straga.

29. Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla.

30. Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva.

31. Naèine prijeènice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta,

32. a pet opet prijeènica za trenice s druge strane Prebivališta te pet prijeènica za trenice Prebivalištu straga, prema zapadu.

33. Onda naèine središnju prijeènicu što je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj.

34. Trenice oblože zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su prijeènice bile provuèene, naèine od zlata. I prijeènice oblože zlatom.

35. Naprave zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; naèine je s izvezenim kerubinima.

36. Za nju naprave èetiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i èetiri podnožja od srebra.

37. Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnièki protkanu, i za nju pet stupèiæa s njihovim kukama. Vrhove stupèiæa i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od tuèa.

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina