1. "A onda dovedi k sebi izmeðu Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi služe kao sveæenici.

2. Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na èast i ukras.

3. Obrati se svim vještacima koje sam obdario mudrošæu neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vršio sveæenièku službu u moju èast.

4. Neka ovu odjeæu naprave: naprsnik, opleæak, ogrtaè, košulju resama obrubljenu, mitru i pas; neka naprave svetu odjeæu za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi služe kao sveæenici.

5. Stoga neka oni primaju zlato, ljubièasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan."

6. "Opleæak neka naprave od zlata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana - vješto izraðen.

7. Neka na njemu budu dvije poramenice, prièvršæene za njegove krajeve.

8. Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim saèinjava jedan komad.

9. Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova:

10. šest njihovih imena na jednome dragom kamenu, a preostalih šest imena na drugome dragom kamenu, prema njihovu roðenju.

11. Kao što rezbar dragulja urezuje peèate na prstene, tako ti ureži imena Izraelovih sinova. Oko njih navezi zlatan obrub,

12. pa prièvrsti oba draga kamena za poramenice opleæka da budu spomen-dragulji na Izraelove sinove. Tako neka Aron nosi njihova imena o svoja dva ramena pred Jahvom da ih se sjeæa.

13. Naèini zlatne okvire

14. i dva lanèiæa od èistoga zlata. Naèini ih kao zasukane uzice i onda zasukane lanèiæe prièvrsti za okvire."

15. "Naprsnik za presuðivanje izradi umjetnièki; izvedi to kao i posao na opleæku: od zlata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana.

16. Neka bude èetvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj širina.

17. Na njemu poredaj èetiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem;

18. u drugome redu: smaragd, safir i ametist;

19. u treæem redu: hijacint, ahat i ledac;

20. a u èetvrtom redu: krizolit, oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne okvire.

21. Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i peèati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena.

22. Napravi za naprsnik lanèiæe od èistoga zlata, zasukane kao uzice.

23. Zatim napravi za naprsnik dva kolutiæa od zlata i prièvrsti ih na dva gornja ugla naprsnika.

24. Onda priveži dvije zlatne uzice za ta dva kolutiæa koja budu prièvršæena za uglove naprsnika.

25. Druga dva kraja uzica priveži za dva okvira. Sad ih tako prièvrsti za poramenice opleæka sprijeda.

26. Napravi dva kolutiæa od zlata pa ih prièvrsti za dva donja ugla naprsnika, uz rub iznutra koji je okrenut prema opleæku.

27. Napravi još dva kolutiæa od zlata i prièvrsti ih za donji, prednji kraj poramenice opleæka, uz njegov šav povrh tkanice opleæka.

28. Neka se naprsnik sveže za svoje kolutiæe s kolutiæima opleæka vrpcom od modroga grimiza, tako da naprsnik stoji iznad tkanice i da se ne može odvajati od opleæka.

29. Neka tako Aron, kada god ulazi u Svetište, na svome srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuðivanje da ih uvijek doziva u sjeæanje pred Jahvom.

30. U naprsnik za presuðivanje neka se stave i 'Urim' i 'Tumim' da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih."

31. "Ogrtaè za opleæak sav napravi od ljubièastog prediva.

32. Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini. Rub naokolo proreza neka bude opšiven kao ovratnik na oklopu, tako da se ogrtaè ne podere.

33. Na njegovu rubu sve naokolo naèini šipke od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, a izmeðu njih zvonca od zlata naokolo;

34. zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak naokolo ogrtaèa uz rub.

35. Neka budu na Aronu dok vrši službu, da se èuje kad ulazi u Svetište pred Jahvu i kad izlazi; tako neæe umrijeti."

36. "Napravi potom jednu ploèu od èistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na peèatnom prstenu: 'Jahvi posveæen'.

37. Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s proèelja mitre.

38. Neka stoji na Aronovu èelu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posveæuju. Neka uvijek stoji na njegovu èelu da za njih stjeèe blagonaklonost Jahvinu.

39. Košulju s resama napravi od lana, od lana napravi i mitru, a pas vezom izvezi.

40. I za Aronove sinove napravi haljine, pasove i turbane, njima na èast i ukras.

41. U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomaži, ispuni im ruke vlašæu i posveti ih da mi služe kao sveæenici.

42. Napravi za njih gaæice od lana da im pokriju golo tijelo. Neka sežu od bedara do stegna.

43. Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primièu žrtveniku za službu u Svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vjeèna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega."

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina