1. "Napravi i žrtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.

2. Neka bude lakat dug, lakat širok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu rošèiæi budu od jednoga komada s njim.

3. Obloži mu u èisto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove rošèiæe. Naèini mu zlatan završni pojas naokolo.

4. Naèini mu dva zlatna koluta. Prièvrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod završnog pojasa. Kroz njih æe se provlaèiti motke za nošenje.

5. Motke naèini od bagremova drva i zlatom ih obloži.

6. Postavi žrtvenik pred zavjesu što zastire Kovèeg Svjedoèanstva - nasuprot Pomirilištu nad Svjedoèanstvom - gdje æu se ja s tobom sastajati.

7. Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla;

8. neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdašnje kadiono prinošenje pred Jahvom u sve vaše naraštaje.

9. Ne prinosi na njemu ni neposveæenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice!

10. Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim rošèiæima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako èinite u sve naraštaje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina."

11. Nadalje Jahve reèe Mojsiju:

12. "Kad budeš pravio popis Izraelaca prilikom novaèenja, neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upiše, da ih kakvo zlo ne snaðe zbog novaèenja.

13. Tko god potpada pod novaèenje, ovoliko neka dadne: pola šekela - prema hramskom šekelu, gdje je dvadeset gera u šekelu. To pola šekela neka bude kao prinos Jahvi.

14. Tko god potpada pod novaèenje, od dvadeset godina starosti pa naviše, neka dadne prinos Jahvi.

15. Bogataš neka ne plaæa više niti siromah manje od pola šekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se.

16. Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i odreðuj ga za potrebe Šatora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjeæa Izraelaca i da im bude milostiv."

17. Reèe Jahve Mojsiju:

18. "Napravi umivaonik od tuèa i podnožje od tuèa za umivanje. Postavi ga izmeðu Šatora sastanka i žrtvenika. Nalij u nj vode

19. pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega.

20. Kad moradnu ulaziti u Šator sastanka, ili kad se moradnu primicati žrtveniku za službu da spaljuju žrtve u èast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu.

21. Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve naraštaje."

22. Još reèe Jahve Mojsiju:

23. "Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine - dvjesta pedeset - mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike,

24. pet stotina - prema hramskom šekelu - lovorike i jedan hin maslinova ulja.

25. Od toga napravi posveæeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posveæeno ulje za pomazanje.

26. Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovèeg Svjedoèanstva;

27. stol i sav njegov pribor; svijeænjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni;

28. žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak:

29. posveti ih, i oni æe tako postati posveæeni; i što god ih se dotakne, posveæeno æe postati.

30. Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za sveæenike.

31. Onda kaži Izraelcima ovako: 'Ovo je moje posveæeno ulje za pomazanje od koljena do koljena.

32. Ne smije se polijevati po tijelu obiènoga èovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posveæeno i neka vam bude sveto!

33. Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!'"

34. Jahve još reèe Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od ovih mirodija i èistoga tamjana,

35. sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kaðenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, èistu, svetu.

36. Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedoèanstvo, u Šator sastanka, gdje æu se ja s tobom sastajati. Držite ovu mirodiju presvetom!

37. A miomiris koji napraviš prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. To drži za svetinju Jahvi!

38. Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda."

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina